เมนูปิด
รองอธิบดี
รองอธิบดีกรมสรรพากร

ประวัติการศึกษา

2534-บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2555-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563-หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 92

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2559-นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ สำนักตรวจสอบภาษีกลาง
2560-ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) งานตรวจราชการ 3
2560-สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
2562-สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
2563-ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง) กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2563-ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมสรรพากร

   


ปรับปรุงล่าสุด: 01-01-2021