เมนูปิด

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8833

ประวัติการศึกษา

2534    -    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2555    -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2563    -    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 92


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2559    -    นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ สำนักตรวจสอบภาษีกลาง
2560    -    ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) งานตรวจราชการ 3
2560    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
2562    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
2563    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง) กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2563    -    ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 03-08-2022