เมนูปิด
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2528- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2532- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2537- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559- การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83
2562- การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 11


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2555- นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย
2556- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
2557- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
2560- สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 10
2561- รองอธิบดีกรมสรรพากร
2562- ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
    

   


ปรับปรุงล่าสุด: 31-03-2020