เมนูปิด

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

โทรศัพท์ 0 2272 8973

ประวัติการศึกษา

2528    -    บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2532    -    พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2537    -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559    -    การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 83
2562    -    การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 11


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2555    -    นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย
2556    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
2557    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
2560    -    สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 10
2561    -    รองอธิบดีกรมสรรพากร
2562    -    ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022