เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 8390

กองกฎหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร
(2)    ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของกรมที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(3)    กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานด้านกฎหมายภาษีอากร
(4)    ดำเนินการวิเคราะห์กฎหมายภาษีอากรและธุรกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
(5)    พัฒนามาตรฐานระบบกฎหมายภาษีอากรและการปฏิบัติงานด้านกฎหมายภาษีอากร
(6)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-06-2022