เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กองกฎหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
จัดเก็บภาษีอากร
 (2)ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาของกรมที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ
 (3)กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานด้านกฏหมายภาษีอากร
 (4)ดำเนินการวิเคราะห์กฏหมายภาษีอากรและธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
 (5)พัฒนามาตรฐานระบบกฎหมายภาษีอากรและการปฏิบัติงานด้านกฎหมายภาษีอากร
 (6)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020