เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2617 3361

กองบริหารการคลังและรายได้

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
         ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรภาค
(2)    รับชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อื่น ๆ ตลอดจนเก็บรักษาเงินสด และเช็ค ที่ได้รับการชำระดังกล่าว
(3)    ควบคุมการรับชำระภาษีอากรของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจน ตรวจสอบความถูกต้อง
        ของเงินภาษีอากรที่ชำระผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบไปรษณีย์ หรือระบบธนาคาร
(4)    ดำเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
(5)    ดำเนินการเกี่ยวกับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านทาง  อินเทอร์เน็ตเงินรายได้แผ่นดินเพื่อ ชดใช้เงินทดรองจ่ายที่กรมศุลกากรจ่ายคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และเงินรายได้ แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อโอนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(6)    จัดพิมพ์และควบคุมการเบิกจ่ายอากรแสตมป์ ตลอดจนควบคุมและจัดเก็บอากรตาม กฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น
(7)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-06-2022