เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี
กองวิชาการแผนภาษี

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

(1)กำหนดนโยบายภาษีอากรด้านภาษีสรรพากรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
 (2)จัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
 (3)กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากรให้สอดคล้อง กับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
 (4)ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำประมาณการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ จัดเก็บภาษีอากร
ให้สอดคล้องกับประมาณการที่ได้กำหนดไว้
 (5)ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับ ธุรกิจหรือการประกอบ
การค้าขนาดกลางและขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 (6)พัฒนาระบบการบริหารต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพื่อนำมาประยุกต์ในการ
บริหารจัดการของกรม
 (7)เสนอแนะแนวทางและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่ได้กำหนดไว้
 (8)พัฒนาและกำหนดงบประมาณรายจ่ายของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของกรม
 (9)ประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อการบูรณาการข้อมูลผู้ ประกอบการเข้าด้วยกัน
 (10)วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งภาษีอากร
 (11)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2019