เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 8635

กองวิชาการแผนภาษี

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 (1)    กำหนดนโยบายภาษีอากรด้านภาษีสรรพากรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
     (2)    จัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
     (3)    กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากรให้สอดคล้อง กับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
     (4)    ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำประมาณการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ จัดเก็บภาษีอากร
ให้สอดคล้องกับประมาณการที่ได้กำหนดไว้
     (5)    ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับ ธุรกิจหรือการประกอบ
การค้าขนาดกลางและขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
     (6)    พัฒนาระบบการบริหารต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพื่อนำมาประยุกต์ในการ
บริหารจัดการของกรม
     (7)    เสนอแนะแนวทางและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่ได้กำหนดไว้
     (8)    พัฒนาและกำหนดงบประมาณรายจ่ายของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของกรม
     (9)    ประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อการบูรณาการข้อมูลผู้ ประกอบการเข้าด้วยกัน
     (10)    วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งภาษีอากร
     (11)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022