เมนูปิด

นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

ประวัติการศึกษา

2536    -    เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538    -    Master of Science in Economics University of Glasgow ประเทศสก๊อตแลนด์
2544    -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2558    -    บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557    -    หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55
2559    -    การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 84

 

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554    -    นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการแผนภาษี
2555    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง
2556    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2557    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2559    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง
2560    -    เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานเลขานุการกรม
2561    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี) สูง)
2561    -    ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
            (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-03-2022