เมนูปิด
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2536- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538- Master of Science in Economics University of Glasgow ประเทศสก๊อตแลนด์
2544- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2558- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2557- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55
2559- การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 84


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554- นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการแผนภาษี
2555- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง
2556- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2557- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2559- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักบริหารกลาง
2560- เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานเลขานุการกรม
2561- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี) สูง)
2561- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
            (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

   


ปรับปรุงล่าสุด: 31-03-2020