เมนูปิด

นายลวรณ แสงสนิท
อธิบดีกรมสรรพากร

การรับราชการในปัจจุบัน

  • อธิบดีกรมสรรพากร
  • ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • กรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

ประสบการณ์การรับราชการ

2555    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
2556    รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2558    ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
2559    ผู้ตรวจราชการกระทรวงคลัง
2561    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2563    อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

การอบรม

2558    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205
            สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2560    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2561    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 

การศึกษา

2532    เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534    M.S. (Economic Policy and Planning) Northeastern University, U.S.A.

ปรับปรุงล่าสุด: 05-07-2022