เมนูปิด

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

โทรศัพท์ 0 2272 8971

ประวัติการศึกษา

2538    -    ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540    -    เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2545    -    ปริญญาโท M.Soc.Sc in Public Policy (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์
                  (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)
2549    -    ปริญญาเอก Ph.D. in Economics มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย
                  (ทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย)
2560    -    หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10
2562    -    หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11
2562    -    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2560    -    นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2561    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการภาษี)สูง) กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2562    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2563    -    ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2023