เมนูปิด

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8971

ประวัติการศึกษา

2538    -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540    -    เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2545    -    Master of Social Science The University of Waikato นิวซีแลนด์
2549    -    Doctor of Philosophy (Economics) The University of Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2560    -    หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10
2562    -    หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11
2562    -    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2560    -    นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2561    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการภาษี)สูง) กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2562    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2563    -    ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022