เมนูปิด
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2528- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2531- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558- นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2560- ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) งานตรวจราชการ 6
2561- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2562- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)
   

   


ปรับปรุงล่าสุด: 31-03-2020