เมนูปิด

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทรศัพท์ 0 2272 9973

ประวัติการศึกษา

2528    -    บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2531    -    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541    -    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558    -    นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2560    -    ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) งานตรวจราชการ 6
2561    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2562    -    ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022