เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 8311

สำนักงานเลขานุการกรม

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(1)    ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
     (2)    ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
     (3)    ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ความก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกรม
     (4)    ให้บริการค้นหรือคัดแบบแสดงรายการเสียภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั้ง ให้บริการค้นคัด หรือให้ยืมแบบแสดงรายการภาษีอากรแก่หน่วยงานตรวจสอบภาษีอากร
     (5)    เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีอากรของผู้เสียภาษีอากรเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต กรุงเทพมหานคร และสำนวนการตรวจสอบภาษีอากรที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนพัฒนา รูปแบบในการจัดเก็บ
     (6)    เป็นศูนย์การให้บริการข้อมูลภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม แก่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีอากรและประชาชน
     (7)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 24-06-2022