เมนูปิด
สำนักงานเลขาธิการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(1)ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
 (2)ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
 (3)ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ความก้าวหน้า ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกรม
 (4)ให้บริการค้นหรือคัดแบบแสดงรายการเสียภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั้ง ให้บริการค้นคัด หรือให้ยืมแบบแสดงรายการภาษีอากรแก่หน่วยงานตรวจสอบภาษีอากร
 (5)เก็บรักษาแบบแสดงรายการภาษีอากรของผู้เสียภาษีอากรเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต กรุงเทพมหานคร และสำนวนการตรวจสอบภาษีอากรที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนพัฒนา รูปแบบในการจัดเก็บ
 (6)เป็นศูนย์การให้บริการข้อมูลภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม แก่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีอากรและประชาชน
 (7)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2019