เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

(1)วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม เพื่อประโยชน์ในการบริหาร จัดการ
สารสนเทศ และให้บริการแก่ประชาชน
 (2)เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีอากรของกรม และประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่
สำหรับการจัดเก็บภาษีอากร
 (3)ให้การสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานของกรม
ซึ่งปฏิบัติงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 (4)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2018