เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)กำหนดคุณสมบัติและดำเนินการเพื่อสรรหาผู้สอบบัญชีภาษีอากร
(2)กำหนด ปรับปรุง และพัฒนา หลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจและรับรองบัญชี
(3)จัดให้มีการอบรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
(4)กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมตลอดถึงการพิจารณาลงโทษ
(5)จัดทำเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมตลอดถึงการพิจารณาลงโทษ
(6)กำหนดแผนงาน เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
(7)ดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อการตรวจสอบภาษีอากร
(8)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-04-2020