เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2617 3556


กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้


(1)    ดำเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
(2)    ตรวจสอบความถูกต้องในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
(3)    วางแผน พัฒนา และปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
(4)    กำกับและติดตามผู้ประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
(5)    ควบคุมฐานข้อมูล และให้บริการรับชำระภาษีอากรค้างของคนต่างด้าว ซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศ
(6)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022