เมนูปิด
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว


กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

(1)ดำเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
 (2)ตรวจสอบความถูกต้องในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
 (3)วางแผน พัฒนา และปรับปรุงระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
 (4)กำกับและติดตามผู้ประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
 (5)ควบคุมฐานข้อมูล และให้บริการรับชำระภาษีอากรค้างของคนต่างด้าว ซึ่งถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศ
 (6)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2019