เมนูปิด

ภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

บุคคลธรรมดา ภาษีที่ต้องเสียได้แก่

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. อากรแสตมป์

นิติบุคคล ภาษีที่ต้องเสียได้แก่

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. อากรแสตมป์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2022