เมนูปิด

 

Q1 : ระบบ My Tax Account คืออะไร

A1 : My Tax Account คือ ศูนย์รวมการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ให้เข้าถึงบริการ และรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการยื่นแบบไว้ ณ จุดเดียว ดังนี้

   1. ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลยื่นภาษีบุคคลธรรมดา

   2. ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภง.ด. 90/91

   3. นำส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี

   4. ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี

   5. พิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน

  ทั้งนี้ ระบบได้เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลให้เข้มข้นขึ้น

 

 

Q2 : วิธีการยืนยันตัวตนการเข้าถึงข้อมูลและบริการในระบบ My Tax Account มีช่องทางใดบ้าง

A2 : วิธีการยืนยันตัวตนการเข้าถึงข้อมูลและบริการในระบบ My Tax Account มีช่องทางดังนี้

   1. ยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการทุกอย่างบนระบบ My Tax Account มี 3 ช่องทาง ได้แก่

    1.1 National Digital ID (NDID) หรือ

    1.2 แอปพลิเคชัน ThaID หรือ

    1.3 แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

   2. ยืนยันตัวตนด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบ e-Filing และระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย) พร้อมทั้งดำเนินการกรอกรหัส One Time Password (OTP) ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการทุกอย่างบนระบบ My Tax Account ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

 

Q3 : การเข้า My Tax Account โดยใช้หมายเลขผู้ใช้ รหัสผ่าน และ Laser ID มีขั้นตอนอย่างไร

A3 : 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี

    2. กรอกหมายเลขผู้ใช้ รหัสผ่านเดียวกับ e-Filing

    3. กรอก Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และกด เข้าสู่ระบบ

    4. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ได้ระบุไว้ และกรอกรหัสที่ได้รับภายใน 5 นาที

 

 

Q4 : การเข้า My Tax Account ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID มีขั้นตอนอย่างไร

A4 : หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล) และลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัลด้วยตนเอง บนแอปพลิเคชันThaID/ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ที่สำนักทะเบียน ณ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาล (ยกเว้น ศูนย์บริการร่วมอำเภอ) แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

   1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี

   2. เข้าสู่ระบบด้วย ThaID คลิกยอมรับ ข้อตกลงในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร จะปรากฏ QR Code ที่หน้าจอ

   3. เปิดแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือ และสแกน QR Code ยืนยันตัวตน เพื่อเข้าสู่ระบบMy Tax Account

 

 

Q5 : การเข้า My Tax Account ผ่าน Digital ID (NDID) มีขั้นตอนอย่างไร

A5 : หลังจากดำเนินการลงทะเบียนกับธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ที่มีแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

   1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี

   2. เข้าระบบด้วย Digital ID (NDID)

   3. กรอกเลขบัตรประชาชนและยอมรับเงื่อนไขบริการ NDID

   4. เลือกธนาคารผู้ให้บริการ

   5. เข้าสู่แอปพลิเคชันธนาคาร และยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารที่เลือก ภายใน 60 นาที

   6. กลับเข้าระบบงานเว็บไซต์กรมสรรพากร

 

 

Q6 : เมื่อเข้าสู่ My Tax Account จะพบข้อมูลส่วนใดบ้าง

A6 : ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีเงินได้ ดังนี้

   1. ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

    1.1 ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่ที่ติดต่อได้

    1.2 ข้อมูลรายได้และค่าลดหย่อน โดยแสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)

   2. ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ (ภ.ง.ด.90/91) 3 ปีภาษี (รวมปีภาษีปัจจุบัน)

   3. ตรวจสอบสถานะและนำส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี กรณียื่นแบบขอคืนภาษีไว้แล้ว

   4. พิมพ์แบบ/ใบเสร็จ

   5. ยื่นแบบเพิ่มเติม กรณียื่นแบบฉบับแรกผ่านอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว

หมายเหตุ หากผู้เสียภาษีต้องการทราบข้อมูลเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เข้าสู่ระบบMy Tax Account ด้วย Digital ID ได้แก่ National Digital ID (NDID) หรือ แอปพลิเคชัน ThaID หรือ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

 

 

Q7 : ค่าลดหย่อนใน My Tax Account มีข้อมูลใดบ้าง

A7 : ข้อมูลค่าลดหย่อนใน My Tax Account มีดังนี้

   1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

    1.1 ประวัติการใช้สิทธิลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้เสียภาษีได้เคยใช้สิทธิในการยื่นแบบผ่านระบบ e-Filing ในปีภาษีที่ผ่านมา

    1.2 ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

   2. เบี้ยประกัน ได้แก่ เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาผู้มีเงินได้และคู่สมรส เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศหรือธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะภายใต้การได้รับความยินยอมจากผู้เสียภาษี

   3. การลงทุนและการออม

    3.1 เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจาก กบข.

    3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เฉพาะกรณีการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นายจ้างนำส่งให้แทนลูกจ้าง) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

    3.3 เงินสะสมกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากกองทุนการออมแห่งชาติ

    3.4 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ให้กู้ เช่น ธนาคาร ภายใต้การได้รับความยินยอมจากผู้เสียภาษี

    3.5 ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

   4. เงินบริจาค

    4.1 เงินบริจาค 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง ซึ่งเป็นข้อมูลเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation

    4.2 เงินบริจาค 1 เท่า (ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังหักเงินบริจาค 2 เท่า) ซึ่งเป็นข้อมูลเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation

 

 

Q8 : ประเภทเงินได้ใน My Tax Account มีข้อมูลใดบ้าง

A8 : ข้อมูลประเภทเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะที่ผู้จ่ายเงินได้นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Filing สื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ e-Withholding Tax) เท่านั้น และข้อมูลเงินได้ที่ได้รับจากการเชื่อมโยงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โดยแสดงในระบบ My Tax Account เป็นข้อมูลใน 3 ลักษณะ

   1. วางข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีโดยอัตโนมัติ (Pre-Fill) ให้แก่ผู้เสียภาษี ได้แก่

    1.1 เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ที่ได้รับข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง

    1.2 เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และหรือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่ได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

   2. แสดงข้อมูลให้ผู้สียภาษีตรวจสอบ หากประสงค์จะใช้ข้อมูลในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรจะวางข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีโดยอัตโนมัติ (Pre-Fill) ให้แก่ผู้เสียภาษี ได้แก่

    2.1 เงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) โดยผู้เสียภาษีสามารถเลือกประเภทเงินได้ว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2)

    2.2 เงินได้ตามมาตรา 40 (3) โดยผู้เสียภาษีสามารถเลือกเงินได้ภายใต้ประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 (3) ได้แก่ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าสิทธิอย่างอื่น และเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปี

    2.3 เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) โดยผู้เสียภาษีสามารถเลือกว่าจะรวมคำนวณหรือไม่ เนื่องจากเป็น Final Tax

   3. แสดงข้อมูลให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบเท่านั้น ได้แก่

    3.1 เงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

    3.2 เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข)

    3.3 เงินได้ตามมาตรา 40 (4) ประเภทอื่น ได้แก่ เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วนฯ เงินเพิ่มทุน  /ลดทุน เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนตามประกาศคณะปฏิวัติฯ (ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562) เงินแบ่งกำไรจากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

    3.4 เงินได้ตามมาตรา 40 (5) - 40 (8)

หมายเหตุ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงในหน้าแบบแสดงรายการได้ทันที

 

 

Q9 : การนำข้อมูลที่ปรากฏในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบฯ ต้องทำอย่างไร

A9 : การนำข้อมูลที่ปรากฏในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีขั้นตอนดังนี้

   1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี

   2. ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ

   3. กด “ตรวจสอบรายได้และค่าลดหย่อน” หน้าจอจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นที่นำไปใช้ยื่นแบบ

   4. กด “ตรวจสอบข้อมูลสำหรับยื่นแบบ” แล้วทำเครื่องหมาย หน้าข้อมูลที่ประสงค์จะใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี (สามารถแก้ไขภายหลังได้ในหน้าแบบแสดงรายการ) ให้กด “เริ่มการยื่นแบบ”

   5. ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้มีเงินได้ ได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่ติดต่อ เป็นต้น ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กด “ถัดไป”

   6. ระบบจะนำเข้าสู่การยื่นแบบฯ e-Filing โดยจะต้องบันทึกข้อมูลแต่ละหน้าให้ครบจนไปสิ้นสุดที่หน้า“ยืนยันการยื่นแบบ”

หมายเหตุ หากผู้เสียภาษีต้องการทราบข้อมูลเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เข้าสู่ระบบ My Tax Account ด้วย Digital ID ได้แก่ National Digital ID (NDID) หรือ แอปพลิเคชัน ThaID หรือ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

 

 

Q10 : หากพบว่าข้อมูลรายการลดหย่อนภาษีในเมนู My Tax Account ไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

A10 : ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากร เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ ดังนี้

   1. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการและทุพพลภาพ ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

   2. เบี้ยประกัน ติดต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย

   3. เงินบริจาค ติดต่อหน่วยรับบริจาค

   4. การลงทุนและการออม ติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เช่น สำนักงานประกันสังคม กบข. ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เป็นต้น เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

 

Q11 : กรณีนำข้อมูลจาก My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ แต่ข้อมูลรายการลดหย่อนภาษีบางรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแก้ไขที่หน้าแบบแสดงรายการได้หรือไม่

A11 : สามารถแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงในหน้าแบบแสดงรายการ (e-Filing) ได้ทันที

 

 

Q12 : รายการลดหย่อนเงินบริจาค หากไม่ทราบว่าใช้สิทธิลดหย่อนได้ 1 เท่า หรือ 2 เท่า ระบบ My Tax Account แจ้งให้ทราบหรือไม่

A12 : กรณีการลดหย่อนเงินบริจาค ในระบบ My Tax Account แสดงรายการเฉพาะที่บริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น โดยระบบ My Tax Account จะแยกให้ทราบว่าใช้สิทธิลดหย่อนได้ 1 เท่า หรือ 2 เท่า

 

 

Q13 : หากบริจาคผ่านระบบ e-Donation และแบบกระดาษเป็นใบรับหรือใบเสร็จรับเงินจากหน่วยรับบริจาค  โดยระบบ My Tax Account จะแสดงเฉพาะเงินบริจาคที่ผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น ทำให้รายการลดหย่อนเงินบริจาคไม่ตรงกับความเป็นจริง ต้องทำอย่างไร

A13 : สามารถแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงในหน้าแบบแสดงรายการ (e-Filing) ได้ทันที

 

 

Q14 : กรณีจ่ายค่าเบี้ยประกันหลายกรมธรรม์หลายบริษัท ระบบ My Tax Account จะแสดงข้อมูลอย่างไร

A14 : แสดงข้อมูลตามประเภทเบี้ยประกัน แยกแต่ละกรมธรรม์

 

 

Q15 : ระบบ My Tax Account มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งานหรือไม่

A15 : ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

Q16 : หลังจากดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างไร

A16 : สามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษีหรือตรวจสอบการส่งเอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี> ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ> ติดตามสถานะและส่งเอกสาร

 

 

Q17 : ได้รับ sms แจ้งว่ากรมสรรพากรคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์แล้ว สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมสรรพกรได้หรือไม่ ว่าเข้าบัญชีของธนาคารใด

A17 : สามารถตรวจสอบผ่านระบบ My Tax Account ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

   1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี

   2. ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการ

   3. กด “ติดตามสถานะและส่งเอกสาร”

   4. กด “สอบถามชื่อธนาคารที่นำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีพร้อมเพย์”

   5. กด “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” และ ตกลง

   6. หน้าจอแสดงข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันที่ได้รับเงินคืนภาษี และชื่อธนาคาร

 

 

Q18 : ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเงินคืนภาษี แล้วส่ง Link ให้กรอกข้อมูลผ่าน Line ต้องทำอย่างไร

A18 : กรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้เสียภาษีทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ หรือส่งลิงก์แอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดเพื่อกรอกข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการยื่นแบบฯ ชำระภาษี หรือขอคืนภาษี กรณีติดตามเงินคืนภาษี (ภ.ง.ด.90/91) ให้ผู้เสียภาษียืนยันตัวตนผ่านระบบ My Tax Account เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

web counter

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-03-2023