เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาษีกลาง
กองตรวจสอบภาษีกลาง

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

(1)ตรวจสอบภาษีอากรทั่วราชอาณาจักร กรณีที่มีการประกอบการครอบคลุมหลายพื้นที่ กรณีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ และกรณีธุรกิจนอกระบบ รวมทั้งการขยายผลจากการจับกุมและตรวจสอบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (2)ตรวจปฏิบัติการทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งประเมินเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้มีหน้าที่ต้องเสีย
 (3)ประมวลข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภาษีอากรส่งให้หน่วยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
 (4)จัดเตรียมแผนเพื่อเข้าทำการตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสาร เพื่อการตรวจสอบภาษีอากร
 (5)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2018