เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 9108

กองตรวจสอบภาษีกลาง

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    ตรวจสอบภาษีอากรทั่วราชอาณาจักร กรณีที่มีการประกอบการครอบคลุมหลายพื้นที่ กรณีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ และกรณีธุรกิจนอกระบบ รวมทั้งการขยายผลจากการจับกุมและตรวจสอบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)    ตรวจปฏิบัติการทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งประเมินเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้มีหน้าที่ต้องเสีย
(3)    ประมวลข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภาษีอากรส่งให้หน่วยงานสรรพากรทั่วราชอาณาจักร ใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
(4)    จัดเตรียมแผนเพื่อเข้าทำการตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสาร เพื่อการตรวจสอบภาษีอากร
(5)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2023