เมนูปิด

สำนักงานบัญชีตัวแทน

* เนื่องจากการบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมคำขอต่างๆ (ตท.01,02,04,05, และ ตท.06) ขัดข้อง ณ ปัจจุบัน *

>> จึงขอเรียนให้ผู้ยื่นคำขอดาวน์โหลดแบบคำขอแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ส่งให้กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร โดยตรงเท่านั้น


ผู้ดูแลเนื้อหา : กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 0-2272-9173

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-12-2020