เมนูปิด

เลขที่ข่าว  ปชส. 27/2546

วันที่แถลงข่าว   23  เมษายน  2546

เรื่อง   สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

________________________________________________________________________________

        

                      กรมสรรพากรออกประกาศ กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี  ในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร

 

                     ผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จะต้องมีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ  กองทุน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้  และนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป

 

                     นายวิชัย  จึงรักเกียรติ  รองอธิบดีกรมสรรพากร  กล่าวว่า   “ การกำหนดให้มีสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี ทำให้ผู้เสียภาษี สามารถเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นผู้ทำบัญชีและแต่งตั้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การบริการดังกล่าวนอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีแล้ว  ยังช่วยพัฒนาสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นไปได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลโดยรวมต่อผู้ประกอบการและกรมสรรพากร

 

                     รายละเอียด หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ตามประกาศกรมสรรพากร ติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่หน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง ”

 

รายละเอียด >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-10-2019