เมนูปิด

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

โทรศัพท์ 0 2272 8034

ประวัติการศึกษา

2528    -    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552    -    เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2562    -    หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558    -    นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 4
2559    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
2560    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
2562    -    สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 3
2563    -    ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมสรรพากร
 

   


 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-05-2024