เมนูปิด
รองอธิบดี
รองอธิบดีกรมสรรพากร

ประวัติการศึกษา

2528- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2562- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558- นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 4
2559- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
2560- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
2562- สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 3
2563- ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมสรรพากร

   


ปรับปรุงล่าสุด: 01-01-2021