เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่องกำหนดสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3(7) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2545
--------------------------------
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(7) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ ดังต่อไปนี้

            ข้อ   1   กำหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เป็นสถาบันการเงิน

            ข้อ   2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

หน้าจอหลักบริการสารสรรพากร : : หน้าจอหลัก ม.ค. 47 : : หน้าก่อน : : หน้าต่อไป

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-01-2005