เมนูปิด
เลือกเดือน :

ฉบับที่ 7 (31 ม.ค.48)
พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 429)
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 249)
ฉบับที่ 6 (18 ม.ค.48)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หลักฐานการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 36 )
แบบ ล.ย.03 หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ฉบับที่ 5 (13 ม.ค.48)
ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 4 (13 ม.ค.48)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 135)
ฉบับที่ 3 (11 ม.ค.48)
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ฉบับที่ 2 (6 ม.ค.48)
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การยื่นแบบ แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและการเสียภาษีอากรของผู้เสียภาษี และผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย
ฉบับที่ 1 (6 ม.ค.48)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-12-2005