เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่องการขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การยื่นแบบ แสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและการเสียภาษีอากรของผู้เสียภาษี และผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย
--------------------------------
            ตามที่ได้เกิดธรณีพิบัติภัยทำให้เกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถนำส่งและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการนำส่งและการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี ออกไปโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 โดยได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการนำส่งและการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนธันวาคม 2547 เดือนมกราคม 2548 และเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 เมษายน 2548 การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2547 เดือนภาษีมกราคม 2548 และเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2548 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 เมษายน 2548 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีดังกล่าว ออกไปเป็นภายในวันที่ 18 เมษายน 2548 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

            กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและการเสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย ดังนี้

            1.   ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนธันวาคม 2547 เดือนมกราคม 2548 และ เดือนกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนมกราคม 2548 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 และเดือนมีนาคม 2548 ตามลำดับ ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 เมษายน 2548 ได้แก่ ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิด เหตุธรณีพิบัติภัย ดังนี้

                  (1)  จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้

                  (2)  จังหวัดระนอง ได้แก่ อำเภอกะเปอร์ และกิ่งอำเภอสุขสำราญ

                  (3)  จังหวัดพังงา ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเกาะยาว และอำเภอทับปุด

                  (4)  จังหวัดกระบี่ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเกาะลันตา อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภออ่าวลึก

                  (5)  จังหวัดตรัง ได้แก่ อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน และกิ่งอำเภอหาดสำราญ

                  (6)  จังหวัดสตูล ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า

            2.   ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2547 เดือนภาษีมกราคม 2548 และเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนมกราคม 2548 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 และเดือนมีนาคม 2548 ตามลำดับ ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 เมษายน 2548 ได้แก่ ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย ตาม 1(1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

            3.   ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2547 เดือนภาษีมกราคม 2548 และเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนมกราคม 2548 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 และเดือนมีนาคม 2548 ตามลำดับ ออกไปเป็นภายในวันที่ 18 เมษายน 2548 ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย ตาม 1(1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

            4.   ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2547 เดือนภาษีมกราคม 2548 และเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนมกราคม 2548 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 และเดือนมีนาคม 2548 ตามลำดับ ออกไปเป็นภายในวันที่ 18 เมษายน 2548 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติภัย ตาม 1(1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

            5.   ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ประกอบการตาม 1 2 3 และ 4 ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี ดังนี้

                  (1)  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54

                  (2)  ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36

                  (3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบ ภ.ธ.40

            จึงชี้แจงและประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
กรมสรรพากร
5 มกราคม 2548

 

หน้าจอหลักบริการสารสรรพากร : : หน้าจอหลัก ม.ค. 48

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2005