เมนูปิด

           อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2524

 

                ตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนเงินได้ที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2525

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2525

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011