เมนูปิด
Untitled Document
อนุสัญญาภาษีซ้อนที่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประเทศ
อนุสัญญา
มีผลบังคับใช้
ปีภาษี
ที่มีผลบังคับใช้
หมายเหตุ
แผนที่
1
 กัมพูชา
Download PDF Cambodia
26 ธ.ค. 25601 ม.ค. 2561 
2
 เกาหลีใต้
Download PDF Korea
29 มิ.ย. 2550 1 ม.ค. 2551  

 

ดูภาพขยาย Asia

ดูภาพขยาย Africa

ดูภาพขยาย Australia

ดูภาพขยาย Europe

ดูภาพขยาย South America

3
 แคนนาดา
Download PDF Canada
16 ก.ค. 25281 ม.ค. 2528 
4
 คูเวต
Download PDF Kuwait
25 เม.ย. 25491 ม.ค. 2550 
5
 จีน
Download PDF China
29 ธ.ค. 25291 ม.ค. 2530แก้ไขเพิ่มเติมโดยทางหนังสือ
6
 ชิลี
Download PDF Chile
5 พ.ค. 25531 ม.ค. 2554 
7
 เชค
Download PDF Czech
14 ส.ค. 25381 ม.ค. 2539 
8
 เซเซลส์
Download PDF Seychelles
13 มี.ค. 25491 ม.ค. 2550 
9
 ไซปรัส
Download PDF Cyprus
4 เม.ย. 2543 1 ม.ค. 2544 
10
 ญี่ปุ่น
Download PDF Japan
30 ส.ค. 2533 1 ม.ค. 2534 
11
 เดนมาร์ก
Download PDF Denmark
12 ก.พ. 2542 1 ม.ค. 2543อนุสัญญาฉบับเดิมมีผลทางภาษี
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542
12
 ไต้หวัน
Download PDF Taipei
19 ธ.ค. 25551 ม.ค. 2556 
13
 ตุรกี
Download PDF Turkey
13 ม.ค. 25481 ม.ค. 2549 
14
 ทาจิกิสถาน
Download PDF TAJIKISTAN
23 ธ.ค. 25561 ม.ค. 2557 
15
 นอร์เวย์
Download PDF Norway
29 ธ.ค. 25461 ม.ค. 2547อนุสัญญาฉบับเดิมมีผลทางภาษี
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

Income Tax Liability for Pensionersภาษีเงินได้จากเงินบำนาญ
16
 นิวซีแลนด์
Download PDF Newzealand
14 ธ.ค. 25411 ม.ค. 2542 
17
 เนเธอร์แลนด์
Download PDF Netherland
9 มิ.ย. 25191 ม.ค. 2519 
18
 เนปาล
Download PDF Nepal
14 ก.ค. 25411 ม.ค. 2542 
19
 บาเรนห์
Download PDF Bahrain
27 ธ.ค. 25461 ม.ค. 2547 
20
 บังคลาเทศ
Download PDF Bangladesh
9 ก.ค. 25411 ม.ค. 2542 
21
 บัลแกเรีย
Download PDF Bulgaria
13 ก.พ. 25441 ม.ค. 2545 
22
 เบลเยี่ยม
Download PDF Belgium
28 ธ.ค. 25231 ม.ค. 2523 
23
 เบลารุส
Download PDF Belarus
2 ก.ย. 25491 ม.ค. 2550กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากรลงวันที่ 26 ก.ย. 2557
24
 ปากีสถาน
Download PDF Pakistan
7 ม.ค. 25241 ม.ค. 2522 
25
 โปแลนด์
Download PDF Poland
13 พ.ค. 25261 ม.ค. 2526 
26
 ฝรั่งเศส
Download PDF France
29 ส.ค. 25181 ม.ค. 2518ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 29 ส.ค. 18
แก้ไขเพิ่มเติมโดยทางหนังสือ

Download PDF France remark
27
 พม่า
Download PDF Myanmar
15 ส.ค. 25541 ม.ค. 2555 
28
 ฟินแลนด์
Download PDF Finland
26 ก.พ. 25291 ม.ค. 2530 
29
 ฟิลิปปินส์
Download PDF Philippines
11 เม.ย. 25261 ม.ค. 2526 
29.1
 ฟิลิปปินส์
Download PDF Philippines
5 มี.ค. 25611 ม.ค. 2562 
30
 มอริเซียส
Download PDF Mauritius
10 มิ.ย. 25411 ม.ค. 2542 
31
 มาเลเซีย
Download PDF Malaysia
2 ก.พ. 25261 ม.ค. 2526 
32
 ยูเครน
Download PDF Ukrain
24 พ.ย. 25471 ม.ค. 2548 
33
 เยอรมัน
Download PDF Germany
4 ธ.ค. 25111 ม.ค. 2510 
34
 รัสเซีย
Download PDF Russian
15 ม.ค. 25521 ม.ค. 2553 
35
 โรมาเนีย
Download PDF Romania
13 เม.ย. 25401 ม.ค. 2541ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 มิ.ย. 41
36
 ลักเซมเบอร์ก
Download PDF Luxembourg
22 มิ.ย. 25411 ม.ค. 2542 
37
 ลาว
Download PDF Lao
23 ธ.ค. 25401 ม.ค. 2541 
38
 เวียตนาม
Download PDF Vietnam
31 ธ.ค. 25351 ม.ค. 2536 
39
 ศรีลังกา
Download PDF Srilanka
12 มี.ค. 25331 ม.ค. 2534 
40
 สเปน
Download PDF Spain
16 ก.ย. 25411 ม.ค. 2542 
41
 สวิสเซอร์แลนด์
Download PDF Switzerland
19 ธ.ค. 25391 ม.ค. 2540 
42
 สวีเดน
Download PDF Sweden
26 ก.ย. 25321 ม.ค. 2533 
43
 สหรัฐอเมริกา
Download PDF America
15 ธ.ค. 25401 ม.ค. 2541 
44
 สิงค์โปร์
Download PDF Singapore
15 กุมภาพันธ์ 2559 1 ม.ค. 2560 (ฉบับแก้ไข)
45
 สโลเวเนีย
Download PDF Slovenia
4 พ.ค. 25471 ม.ค. 2548 
46
 ออสเตรเลีย
Download PDF Australia
27 ธ.ค. 25321 ม.ค. 2533 
47
 ออสเตรีย
Download PDF Austria
1 ก.ค. 25291 ม.ค. 2529 
48
 อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ
Download PDF England
20 พ.ย. 25241 ม.ค. 2524 
49
 อาร์เมเนีย
Download PDF Armenia
12 พ.ย. 25451 ม.ค. 2546 
50
 อิตาลี
Download PDF Italy
31 พ.ค. 25231 ม.ค. 2521แก้ไขเพิ่มเติมโดยทางหนังสือ
51
 อินเดีย
Download PDF India
5 ม.ค. 2559 1 ม.ค. 2560  (ฉบับแก้ไข)
52
 อินโดนีเซีย
Download PDF Indonesia
23 ต.ค. 25461 ม.ค. 2547 
53
 อิสราเอล
Download PDF Isarel
24 ธ.ค. 25391 ม.ค. 2540 
54
 อุซเบกิสถาน
Download PDF Uzbekistan
21 ก.ค. 25421 ม.ค. 2543ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 ก.พ. 2544
55
 อามิเรตส์
Download PDF Emirates
28 ธ.ค. 25431 ม.ค. 2544 
56
 เอสโตเนีย
Download PDF south africa
23 ธ.ค. 2556 1 ม.ค. 2557 
57
 แอฟริกาใต้
Download PDF south africa
27 ส.ค. 25391 ม.ค. 2540 
58
 โอมาน
Download PDF Oman
27 ก.พ. 25471 ม.ค. 2548 
59
 ไอร์แลนด์
Download PDF Hungary
11 มี.ค. 25581 ม.ค. 2559 
60
 ฮังการี
Download PDF Hungary
16 ต.ค. 25321 ม.ค. 2533 
61
 ฮ่องกง
Download PDF Hongkong
7 ธ.ค. 25481 ม.ค. 2549 
                                                         ดูภาพขยาย North America

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-05-2024