เมนูปิด
Untitled Document

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

               สภาพปัญหาและความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

               โดยที่มาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้เจ้าพนักงานประเมินกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นฐานในการคำนวณภาษีอากร ทั้งกรณีมีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทนให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น สมควรให้ใช้ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ตามราคาที่ซื้อขายตามความเป็นจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า เป็นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

               หลักการอันเป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมาย

               1. แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ราคาขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 39 และมาตรา 49 ทวิ)
               2. แก้ไขเพิ่มเติมการหักและการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 52 วรรคสาม เพิ่มมาตรา 52 วรรคสี่ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 69 ตรี วรรคหนึ่ง)


               ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 
 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-09-2018