เมนูปิด

การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560

เรื่องช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น
1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567
(ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
          --> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
          --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566
6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566
          --> รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 25263 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

           --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขอหนังสือรับรองสถานะว่าเป็นหรือไม่เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ....

9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

           --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้มีหน้าที่รายงานรวบรวมและนำส่งข้อมูลที่ต้องรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ พ.ศ. ....

9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
          --> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
          --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ....
24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565
          --> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
          --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ….
7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563
13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563
         --> สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) ครั้งที่ 3
         --> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) ครั้งที่ 3
14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563
วันที่ 16 - 31ตุลาคม 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562
27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
           --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency))
          --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency))
       --> คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist)
26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
6 - 20 กรกฎาคม 2561
7 - 25 มิถุนายน 2561
5 - 20 มิถุนายน 2561
1 - 15 เมษายน 2561
26 มีนาคม - 9 เมษายน 2561
17 มกราคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
20 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561
22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561
2 - 23 พฤศจิกายน 2560
25 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560
24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560
21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560
24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561
28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
          --> สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
          --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
26 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
23 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2560
21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing
    รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
    การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
21 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่องช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น
$24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565$
          --> รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
          -->รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ….$
$7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563$
13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563
         --> สรุปการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) ครั้งที่ 3
         -->รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) ครั้งที่ 3
14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563
วันที่ 16 - 31ตุลาคม 2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562
27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
           --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency))
          --> สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่มิใช่เงินตราไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หรือ Functional Currency))
       --> คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist)
26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561
31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
6 - 20 กรกฎาคม 2561
7 - 25 มิถุนายน 2561
5 - 20 มิถุนายน 2561
1 - 15 เมษายน 2561
26 มีนาคม - 9 เมษายน 2561
17 มกราคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
20 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561
22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561
2 - 23 พฤศจิกายน 2560
25 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560
24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560
21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560
24 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561
28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
          --> สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
          --> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
26 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
23 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2560
21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing
    รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
    การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
21 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2560

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-04-2024