เมนูปิด
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง
นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
 

ตำแหน่งหน้าที่ :
ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ประจำกรมสรรพากร
ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.17/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565

ติดต่อ :
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2272-8273

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :
“ เป็นองค์กรชั้นนำด้าน ICT เพื่อการบริหารและบริการด้วยมาตรฐานสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพากร พ.ศ. 2557 - 2561

ปฏิทินกิจกรรม CIO

ข่าวสาร/กิจกรรม CIO

 

   


ปรับปรุงล่าสุด: 03-05-2022