เมนูปิด

            อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยและรัฐบาลแห่งประเทศนอร์เวย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2507 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2507

 

                ตามข้อ 28 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.         ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ สำหรับปีภาษีและรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2507

 

2.         ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินทุน สำหรับภาษีที่ต้องชำระในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2507

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011