เมนูปิด

            อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศอิสราเอล ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2539

 

                ตามข้อ 29 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2540

 

2.             ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2540

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011