เมนูปิด

           อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บเงินได้ ได้ลงนามกัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529

 

                ตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนเงินได้ที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2530

 

2.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2530

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011