เมนูปิด

พระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากร

นับตั้งแต่การก่อตั้งกรมสรรพากรมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอธิบดีเข้ามาบริหารงานกรมสรรพากรจำนวน 26 ท่าน ดังมีรายพระนามและนามดังต่อไปนี้

1. มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรี
ศรีจันทรกุมาร (เอฟ.เอช.ไยล์)
(พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2472)
2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒน์ไชย
(พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2478)
3. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ระพีพัฒน์
(พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2491)
4. หลวงอาจพิศาลกิจ
(พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2498)
5. นายหิรัญ สูตะบุตร
(พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2511)
6. นายเยื่อ สุสายัณห์
(พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2515)
7. นายพิพัฒน์ โปษยานนท์
(พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517)
8. นายชาญชัย ลี้ถาวร
(พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518)
9. นายนุกูล ประจวบเหมาะ
(พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521)
10. นายพนัส สิมะเสถียร
(พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525)
11. นายวิทย์ ตันตยกุล
(พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528)
12. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
(พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529)
13. นายบัณฑิต บุณยะปานะ
(พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535)
14. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535)
15. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538)
16. ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
(พ.ศ. 2538 - ม.ค. 2540)
(ส.ค. 2540 - พ.ศ. 2543)
17. นายสมใจนึก เองตระกูล
(ม.ค. 2540 - ส.ค. 2540)
18. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547)
19. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
(พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549)
20. นายศานิต ร่างน้อย
(ม.ค. 2550 - พ.ศ. 2551)
21. นายวินัย วิทวัสการเวช
(ต.ค. 2551 - ก.ย.2553)
22. นายสาธิต รังคสิริ
(ต.ค. 2553 - พ.ศ.2556)
23. นายสุทธิชัย สังขมณี
(พ.ศ. 2556 - 2557)
24. นายประสงค์ พูนธเนศ
(พ.ศ. 2557 - พ.ค. 2561)
25. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(พ.ค. 2561 - พ.ค. 2565)
26. นายลวรณ แสงสนิท
(มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน)

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2022