เมนูปิด

พระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากร

นับตั้งแต่การก่อตั้งกรมสรรพากรมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอธิบดีเข้ามาบริหารงานกรมสรรพากรจำนวน 27 ท่าน ดังมีรายพระนามและนามดังต่อไปนี้

1. มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรี
ศรีจันทรกุมาร (เอฟ.เอช.ไยล์)

(พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2472)

2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒน์ไชย
(พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2478)

3. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ระพีพัฒน์
(พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2491)

4. หลวงอาจพิศาลกิจ
(พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2498)

5. นายหิรัญ สูตะบุตร
(พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2511)

6. นายเยื่อ สุสายัณห์
(พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2515)

7. นายพิพัฒน์ โปษยานนท์
(พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517)

8. นายชาญชัย ลี้ถาวร
(พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518)

9. นายนุกูล ประจวบเหมาะ
(พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521)

10. นายพนัส สิมะเสถียร
(พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525)

11. นายวิทย์ ตันตยกุล
(พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528)

12. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
(พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529)

13. นายบัณฑิต บุณยะปานะ
(พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535)

14. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535)

15. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538)

16. ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
(พ.ศ. 2538 - ม.ค. 2540)
(ส.ค. 2540 - พ.ศ. 2543)

17. นายสมใจนึก เองตระกูล
(ม.ค. 2540 - ส.ค. 2540)

18. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547)

19. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
(พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549)

20. นายศานิต ร่างน้อย
(ม.ค. 2550 – พ.ศ. 2551)

21. นายวินัย วิทวัสการเวช
(ต.ค. 2551 - ก.ย. 2553)

22. นายสาธิต รังคสิริ
(ต.ค. 2553 – พ.ศ.2556)

23. นายสุทธิชัย สังขมณี
(พ.ศ. 2556 – 2557)

24. นายประสงค์ พูนธเนศ
(พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561)

25. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

26. นายลวรณ แสงสนิท
(พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566)

27. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
(พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 25-01-2024