เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 4 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
  
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
11,699.119
9,598.112
(17.96)
8,642.261
(9.96)
8,799.723
1.82
9,599.025
9.08
7,983.597
(16.83)
9,815.567
22.95
11,177.185
13.87
12,728.099
13.88
13,817.694
8.56
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,941.761
2,449.634
(16.73)
1,975.617
(19.35)
1,720.518
(12.91)
1,835.914
6.71
1,868.627
1.78
2,197.837
17.62
2,266.554
3.13
2,546.621
12.36
3,056.227
20.01
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,196.638
3,001.705
(6.10)
2,669.644
(11.06)
3,622.449
35.69
5,034.675
38.99
3,205.452
(36.33)
4,125.724
28.71
5,467.478
32.52
6,197.089
13.34
6,574.823
6.10
ภาษีการค้า
39.177
31.171
(20.44)
1.123
(96.40)
1.100
(2.05)
10.257
832.47
0.133
(98.71)
0.227
70.83
0.031
(86.20)
0.012
(60.29)
0.009
(28.38)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,418.018
3,451.426
(21.88)
3,462.870
0.33
3,113.173
(10.10)
2,296.277
(26.24)
2,315.052
0.82
2,551.828
10.23
2,906.288
13.89
3,280.900
12.89
3,446.742
5.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1,043.866
608.470
(41.71)
472.960
(22.27)
277.124
(41.41)
370.852
33.82
532.356
43.55
853.663
60.36
473.089
(44.58)
630.785
33.33
650.611
3.14
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
57.264
53.580
(6.43)
58.235
8.69
63.877
9.69
49.455
(22.58)
59.853
21.02
83.589
39.66
60.750
(27.32)
70.133
15.45
86.492
23.33
รายได้อื่น ๆ
2.395
2.126
(11.23)
1.812
(14.77)
1.482
(18.21)
1.595
7.60
2.124
33.16
2.698
27.07
2.995
10.99
2.558
(14.57)
2.790
9.06

ปรับปรุงล่าสุด: 28-01-2009