เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2542-2548
ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาคในกรุงเทพฯ
หน่วย :ล้านบาท
หน่วยงาน
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
110,778.250
101,970.407
(7.95)
106,086.691
4.04
112,278.562
5.84
125,327.448
11.62
147,252.183
17.49
183,251.623
24.45
225,993.568
23.32
243,471.516
7.73
256,506.340
5.35
79,414.344
70,198.340
(11.60)
72,744.752
3.63
75,690.917
4.05
82,547.864
9.06
91,218.819
10.50
107,466.894
17.81
123,648.959
15.06
143,347.009
15.93
152,711.425
6.53
86,545.171
76,221.781
(11.93)
72,703.431
(4.62)
74,858.489
2.96
79,748.723
6.53
91,174.756
14.33
105,440.943
15.65
123,544.645
17.17
140,325.235
13.58
157,751.006
12.42
รวมภาค 1 - 3
276,737.765
248,390.528
(10.24)
251,534.874
1.27
262,827.968
4.49
287,624.035
9.43
329,645.758
14.61
396,159.460
20.18
473,187.172
19.44
527,143.760
11.40
566,968.771
7.55
หน่วยงานอื่น+กองคลัง
77,856.009
64,865.966
(16.685)
61,961.960
(4.477)
70,115.256
13.159
70,109.479
(0.008)
77,663.113
10.77
90,533.645
16.57
101,778.159
12.42
106,895.486
5.03
105,291.358
(1.50)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
5,316.240
10,872.083
104.51
10,739.235
(1.22)
17,154.417
59.74
19,127.636
11.50
21,772.581
13.83
31,935.382
46.68
41,177.568
28.94
56,524.180
37.27
65,734.858
16.30
รวมทั้งกรุงเทพฯ
359,910.014
324,128.577
(9.94)
324,236.069
0.03
350,097.641
7.98
376,861.150
7.64
429,081.452
13.86
518,628.487
20.87
616,142.899
18.80
690,563.426
12.08
737,994.987
6.87

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018