เมนูปิด

มาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 3 อัฎฐ แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 31 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 65 ทวิ(6) แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 72 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 81/3 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 83 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 84/2 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 85 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 85/10 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 85/16 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 86/2 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 86/4 และมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 86/7 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 86/11 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 91/11 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 91/12 แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร

ปรับปรุงล่าสุด: 05-07-2010