เมนูปิด

ข้อมูลการพัฒนากฎหมายของกรมสรรพากร

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาต อีกทั้งได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมรายชื่อกฎหมาย

1.1 รายชื่อกฎหมายทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

1.2 รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย (Focus Group)
จัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและนำขึ้นให้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 27 พค. - 30 มิ.ย.53 ตามตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้

>> แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

ผู้ดูแลเนื้อหา : กองกฎหมาย โทร. 02-272-9281

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-02-2022