เมนูปิด

ธนาคารที่ให้บริการลงทะเบียน พร้อมเพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 0-2722-2222
 

ธนาคารกสิกรไทย
โทร. 0-2888-8822
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร. 0-2645-9000
 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2080-6000
โทร. 0-2633-6000

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2697-5454

ธนาคาร Standard Chartered
โทร. 1553

ธนาคาร HSBC Thailand
โทร. 0-2614-4000

ธนาคารกรุงเทพ
โทร. 1333
โทร. 0-2645-5555

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2626-2626

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
โทร. 0-2555-0555

ธนาคารธนชาต
โทร. 1770

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2285-1555

ธนาคาร Bank of America
โทร. 0-2305-2830
โทร. 305-2833-34

ธนาคาร Mizuho Thailand
โทร. 0-2163-2999
โทร. 0-2002-0222

ธนาคารอิสลาม
โทร. 1302

ธนาคารกรุงไทย
โทร. 0-2111-9999
 

ธนาคารทหารไทย
โทร. 0-2828-2828
โทร. 0-2643-7000

ธนาคารออมสิน
โทร. 1115
 

ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร. 0-2165-5555

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โทร. 1327

ธนาคาร CitiBank Thailand
โทร. 0-2232-4200
 

ธนาคาร SMBC Thailand
โทร. 0-2353-8100

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-03-2024