เมนูปิด

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 1

โทรศัพท์ 0 2224 2645

โทรศัพท์ 0 2223 3944-6

โทรศัพท์ 0 2214 0079

โทรศัพท์ 0 2619 8282

โทรศัพท์ 0 2216 5279-80

โทรศัพท์ 0 2911 4646

โทรศัพท์ 0 2158 0456

โทรศัพท์ 0 2522 7550

โทรศัพท์ 0 2141 9410

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 2

โทรศัพท์ 0 2276 0240

โทรศัพท์ 0 2276 0056-65

โทรศัพท์  0 2319 2308-9

โทรศัพท์ 0 2253 9537-8

โทรศัพท์ 0 2254 6003-4

โทรศัพท์ 0 2361 9321-9

โทรศัพท์ 0 2047 0030-45

โทรศัพท์ 0 2316 2350-5

โทรศัพท์ 0 2377 4773

โทรศัพท์ 0 2548 5290-9

โทรศัพท์ 0 2539 7206

โทรศัพท์ 0 2917 5206

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 3

โทรศัพท์ 0 2236 4000-1

โทรศัพท์ 0 2017 0550-9

โทรศัพท์ 0 2210 0433

โทรศัพท์ 0 2887 6241-8 ต่อ 301-302

โทรศัพท์ 0 2454 8618-20 ต่อ 101

โทรศัพท์ 0 2416 5410-2

โทรศัพท์ 0 2428 7344

โทรศัพท์ 0 2860 6612

โทรศัพท์ 0 2884 9200

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 4

โทรศัพท์ 0 2149 9899

โทรศัพท์ 0 2926 7330-3

โทรศัพท์ 0 5641 2611-5

โทรศัพท์ 0 3533 6565

โทรศัพท์ 0 3534 6112-6

โทรศัพท์ 0 3650 7154

โทรศัพท์ 0 2979 5801-5

โทรศัพท์ 0 2529 4750

โทรศัพท์ 0 3561 1630-1

โทรศัพท์ 0 3677 0193-5

โทรศัพท์ 0 3634 0577-81

โทรศัพท์ 0 5697 0128-30

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 5

โทรศัพท์ 0 3827 6746

โทรศัพท์ 0 3832 6490-8 ต่อ 129

โทรศัพท์ 0 3825 0695 ต่อ 3333

โทรศัพท์ 0 3952 0246 ต่อ 201

โทรศัพท์ 0 3930 1228 ต่อ 205

โทรศัพท์ 0 3742 5008 ต่อ 123

โทรศัพท์ 0 3801 1791-5 ต่อ 200

โทรศัพท์ 0 3731 4200 ต่อ 125

โทรศัพท์ 0 3745 2361-8 ต่อ 301

โทรศัพท์ 0 2389 5234

โทรศัพท์ 0 2380 6300

โทรศัพท์ 0 2174 4261

โทรศัพท์  0 3851 2957 ต่อ 221

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 6

โทรศัพท์ 0 3425 7337

โทรศัพท์ 0 3438 8941-7   

โทรศัพท์ 0 3553 5400-4 

โทรศัพท์ 0 3271 9500

โทรศัพท์ 0 3471 5357

โทรศัพท์ 0 3260 2357-8

โทรศัพท์ 0 3441 2032

โทรศัพท์ 0 2431 1056-8

โทรศัพท์ 0 3242 4236-7

โทรศัพท์ 0 3456 4417

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 7

โทรศัพท์ 0 5571 7457

โทรศัพท์ 0 5637 0600

โทรศัพท์ 0 5551 1677

โทรศัพท์ 0 5661 2800

โทรศัพท์ 0 5541 2122

โทรศัพท์ 0 5671 1153

โทรศัพท์ 0 5571 7457 ต่อ 100

โทรศัพท์ 0 5561 3260

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 8

โทรศัพท์ 0 5311 2409

โทรศัพท์ 0 5311 2440

โทรศัพท์ 0 5426 5103-6

โทรศัพท์ 0 5451 1175

โทรศัพท์ 0 5360 0212-5

โทรศัพท์ 0 5448 1871-2

โทรศัพท์ 0 5361 2272 ต่อ 221

โทรศัพท์ 0 5471 6029 ต่อ 129

โทรศัพท์ 0 5356 1469 ต่อ 204

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 9

โทรศัพท์ 0 4425 2117

โทรศัพท์ 0 4431 6851-6

โทรศัพท์ 0 4461 3797-8

โทรศัพท์ 0 4481 7012 

โทรศัพท์ 0 4571 2815 

โทรศัพท์ 0 4561 3502

โทรศัพท์ 0 4547 4161

โทรศัพท์ 0 4451 4715

โทรศัพท์ 0 4552 3161-3 

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 10

โทรศัพท์ 0 4324 6762-3

โทรศัพท์ 0 4249 1659

โทรศัพท์ 0 4222 2713

โทรศัพท์ 0 4372 2086

โทรศัพท์ 0 4261 1747

โทรศัพท์ 0 4251 3128-9

โทรศัพท์ 0 4381 2973-4 ต่อ 124

โทรศัพท์ 0 4241  2666

โทรศัพท์ 0 4273 0739

โทรศัพท์ 0 4351 3339

โทรศัพท์ 0 4281 4730

โทรศัพท์ 0 4231 2470-1

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 11

โทรศัพท์ 0 6326 5141-2

โทรศัพท์ 0 7750 2498

โทรศัพท์ 0 7635 8250

โทรศัพท์  0 7646 0766-8

โทรศัพท์ 0 7728 1873

โทรศัพท์ 0 7742 3962

โทรศัพท์ 0 7566 3630

โทรศัพท์ 0 7580 9150

สรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 12

โทรศัพท์ 0 7422 2100

โทรศัพท์ 0 7427 3808

โทรศัพท์ 0 7477 2095

โทรศัพท์ 0 7333 6549

โทรศัพท์ 0 7461 0574-5

โทรศัพท์ 0 7521 0733

โทรศัพท์ 0 7321 4206

โทรศัพท์ 0 7353 2012

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-02-2024