เมนูปิด

คณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม

       กรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่กรมสรรพากรคุณธรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ Values การขับเคลื่อนสรรพากรคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร ได้แก่ ซื่อสัตย์ Honesty รับผิดชอบ Accountability มอบใจบริการ Service Mind และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม โดยมีอธิบดีเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และมีที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีอำนาจหน้าที่หลักในเสนอแนะนโยบาย แผนปฏิบัติการส่งเสริมการดำเนินการกรมสรรพากรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม
 • กำหนดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม
  • ครั้งที่ 1/2565   เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565
  • ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2563
  • ครั้งที่ 2/2564   เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564
  • ครั้งที่ 3/2564   เมื่อวันที่  19 กรกฏาคม 2564
  • ครั้งที่ 4/2564   เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 25-04-2022