ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


**ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ** **กำหนดการอบรม/สัมมนาฯ** **ข่าวTA รับใบอนุญาต** **เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน**

 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๐


 การรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๙

  ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ติดต่อขอรับได้

  มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
       ในการเข้ารับการฝึกอบรมของ TA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


   การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ คำชี้แจง เรื่อง แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

    ส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล บัญชีรายได้รายจ่าย รายงานการดำเนินงานของกิจการองค์กรกุศลสาธารณะ

    ข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจข้อสอบ

    ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

E-mail Address : morbor@rd.go.th

:+clear-gif
clear-gif
clear-gif
Last update : Wednesday, July 8, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์