เมนูปิด

 

 

ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 34 จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตามลำดับ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวจึงต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 3 เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th >ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี >ยื่นแบบ >แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) มิฉะนั้นจะถือว่า หมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

 

ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านจะเข้ารับการอบรมในวันสุดท้ายของการต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือใกล้เคียงวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.06) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันเดียวกันได้ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) ได้ทันภายในกำหนดเวลา

 

ครั้งที่ เลขทะเบียน วันสุดท้ายของการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (บภ.04)
7TA001528 - TA001587

2 กุมภาพันธ์ 2563
19TA002581 - TA002673 10 กุมภาพันธ์ 2563
34TA003191 - TA00330026 มีนาคม 2563

 

 

 

 

****************************

            ยื่นแบบ บภ.04

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021