เมนูปิด

 

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

กรณีหมดสภาพ (ไม่เกิน 1 ปี)

                     TA รุ่นที่ 4 (TA000438 - TA000867)

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ 4 ออกให้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หมดอายุวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 (สถานะปัจจุบันหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร) จำนวน 51 ราย หากท่านประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไป ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ในหลักสูตรการอบรมที่ไม่ซ้ำกับหลักสูตรที่เข้าอบรมมาแล้วในปีเดียวกันโดยแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรด้วยการยื่นคำขอแจ้งเข้ารับการอบรม (บภ.06) และต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 22 กรกฎาคม 2567 

                   ***ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548***

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677


 

การยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 17 จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 รุ่นที่ 47 จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 17 มิถุนายน 2567  และรุ่นที่ 32 จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวจึงต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบอนุญาตฯ สิ้นสุด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ  > แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) มิฉะนั้นจะถือว่า หมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ ท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านจะเข้ารับการอบรมในวันสุดท้ายของการต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือใกล้เคียงวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.06) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันเดียวกันได้ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) ได้ทันภายในกำหนดเวลา

รุ่นที่

เลขทะเบียน

ออกให้ ณ วันที่

หมดอายุวันที่

วันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
 (บภ. 04)

17

TA002347-TA002424

03/06/2562

02/06/2567

02/06/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 3)

 47TA004073-TA00414418/06/256217/06/256717/06/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 1)
32TA003112-TA00315703/07/256202/07/256702/07/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 2)

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-04-2024