เมนูปิด

 

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

กรณีหมดสภาพ (ไม่เกิน 1 ปี)

                     TA รุ่นที่ 3 (TA000160 - TA000437)

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ 3 ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2561 หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 (สถานะปัจจุบันหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร) หากท่านประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไป ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรด้วยการยื่นคำขอแจ้งเข้ารับการอบรม (บภ.06) และต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 27 มกราคม 2567 

                   TA รุ่นที่ 43 (TA004595 - TA004699) 

                   ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ 43 ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 (สถานะปัจจุบันหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร) หากท่านประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไป ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรด้วยการยื่นคำขอแจ้งเข้ารับการอบรม (บภ.06) และต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2567 

                   TA รุ่นที่ 13 (TA002006 - TA002092) 

                   ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ 13 ออกให้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (สถานะปัจจุบันหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร) หากท่านประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไป ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรด้วยการยื่นคำขอแจ้งเข้ารับการอบรม (บภ.06) และต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2567 

 

***ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548***

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677


 

การยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

กรณีปกติ

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 16 รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 46 จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวจึงต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบอนุญาตฯ สิ้นสุด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ  > แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) มิฉะนั้นจะถือว่า หมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ ท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านจะเข้ารับการอบรมในวันสุดท้ายของการต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือใกล้เคียงวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.06) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันเดียวกันได้ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) ได้ทันภายในกำหนดเวลา

รุ่นที่

เลขทะเบียน

ออกให้ ณ วันที่

หมดอายุวันที่

วันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
 (บภ. 04)

5

TA000868-TA001045

2/02/2562

01/02/2567

1/02/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 4)

16

TA002239-TA002346

10/02/2562

09/02/2567

9/02/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 3)

31

TA003051-TA003111

4/02/2562

03/02/2567

3/02/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 2)

46

TA003958-TA004072

25/02/2562

24/02/2567

24/02/2567 (ต่ออายุครั้งที่ 1)

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-11-2023