เมนูปิด

ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 27 และรุ่นที่ 42  จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 วันที่ 2 ตุลาคม 2565 และวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ตามลำดับ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวจึงต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ  > แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) มิฉะนั้นจะถือว่า หมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านจะเข้ารับการอบรมในวันสุดท้ายของการต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือใกล้เคียงวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.06) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันเดียวกันได้ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) ได้ทันภายในกำหนดเวลา

 

 รุ่นที่ เลขทะเบียน วันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) 
12 TA001932 - TA002005  13 สิงหาคม 2565
27 TA002902 - TA002929  2 ตุลาคม 2565
42TA003734 - TA00374116 ตุลาคม 2565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-07-2022