เมนูปิด

การยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 13 รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 43 จะครบกำหนดอายุห้าปีในวันที่ 27 มกราคม 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลำดับ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวจึงต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ภายใน 3 เดือน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > ยื่นแบบ  > แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) มิฉะนั้นจะถือว่า หมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านจะเข้ารับการอบรมในวันสุดท้ายของการต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือใกล้เคียงวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.06) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันเดียวกันได้ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) ได้ทันภายในกำหนดเวลา

 

 รุ่นที่ เลขทะเบียน วันสุดท้ายของการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.04) 
3 TA000160 - TA000437  27 มกราคม 2566
13 TA002006 - TA002092  14 กุมภาพันธ์ 2566
28 TA002930 - TA002966  3 กุมภาพันธ์ 2566
43 TA003742 - TA003793  6 กุมภาพันธ์ 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-11-2022