เมนูปิด
ข่าวสารการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

            ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 50 (1/2563)

            <<<<สถานที่ทดสอบ TA ครั้งที่ 50 (1/2563)>>>>

            ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ 50 (1/2563)

            ข้อปฏิบัติในการเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 50 (1/2563)

            วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ครั้งที่ 50 (1/2563)

            ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

            วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

            รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ Mobile Banking

            ยื่นแบบคำขอเข้ารับการทดสอบฯ

            พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม/ใบเสร็จรับเงิน

 ******************************

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021