เมนูปิด

ติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) และจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฉบับใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ในวันและเวลาราชการ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9677

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรในการติดต่อขอรับใบอนุญาต 

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-04-2024