เมนูปิด

ติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) และจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฉบับใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ในวันและเวลาราชการ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9677

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรในการติดต่อขอรับใบอนุญาต (ไม่เรียงลำดับเลขทะเบียน TA)

  • รุ่น 3 (TA000160 - TA000437)
  • รุ่น 4 (TA000438 - TA000867)
  • รุ่น 5 (TA000868 - TA001045)
  • รุ่น 6 (TA001046 - TA001527)
  • รุ่น 7 (TA001528 - TA001587)
  • รุ่น 8 (TA001588 - TA001753)
  • รุ่น 9 (TA001754 - TA001868)
  •  

 

 

ติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.04) และจัดส่งเอกสารหลักฐานสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรฉบับใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร ในวันและเวลาราชการ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 3
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 4
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 5
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 6
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 6 (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 7
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 14
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 15
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 16
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 16 (เพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 17
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 18
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 19
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 29
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 30
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 31
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 32
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 33
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 34
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 35
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 36
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 37

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมารับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้อง

****************************

ปรับปรุงล่าสุด: 15-01-2021