เมนูปิด
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2546 (ผลจัดเก็บรายเดือน) 
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน   
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
627,506.315
538,000.000
89,506.315
16.64
544,280.806

83,225.509

15.29
  ตุลาคม

37,457.958

34,843.268
2,614.690
7.50
35,072.613
2,385.345
6.80
  พฤศจิกายน

40,107.296

37,822.061
2,285.235
6.04
37,777.978
2,329.318
6.17
  ธันวาคม

37,788.000

32,716.256
5,071.744
15.50
32,518.795
5,269.205
16.20
  มกราคม

45,051.105

39,311.606
5,739.499
14.60
39,041.923
6,009.182
15.39
  กุมภาพันธ์

43,021.042

36,700.266
6,320.776
17.22
36,783.451
6,237.591
16.96
  มีนาคม

47,024.746

42,874.726
4,150.020
9.68
40,664.382
6,360.364
15.64
  เมษายน

45,324.768

41,436.838
3,887.930
9.38
40,297.725
5,027.043
12.47
  พฤษภาคม

94,809.658

74,596.614
20,213.044
27.10
94,994.367
(184.709)
(0.19)
  มิถุนายน

55,793.378

48,257.631
7,535.747
15.62
35,085.418
20,707.960
59.02
  กรกฎาคม

42,530.731

39,182.495
3,348.236
8.55
38,480.029
4,050.702
10.53
  สิงหาคม

78,104.279

65,200.814
12,903.465
19.79
67,959.060
10,145.219
14.93
  กันยายน
60,493.354
45,057.425
15,435.929
34.26
45,605.065
14,888.289
32.65

Last Update :October 8,2003

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018