เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่องการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
--------------------------------
            เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นไปโดยถูกต้อง กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเพื่อทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

            ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

            “ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ประสงค์จะรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร หรือยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตั้งอยู่ก็ได้”

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
อธิบดีกรมสรรพากร


หน้าจอหลักบริการสารสรรพากร : : หน้าจอหลัก ม.ค. 46 : : หน้าก่อน : : หน้าต่อไป

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2003