เมนูปิด

ข้อ 16
ค่าป่วยการของกรรมการ

 

                ค่าป่วยการของกรรมการ และเงินที่ชำระอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญา รัฐหนึ่งได้รับในฐานะหรือในนามของสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำ สัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17
นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดง อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือนักดนตรี หรือในฐานะนักกีฬา จากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีเงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลที่กระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาในฐานะ เช่นว่านั้น มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬา แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติ ของข้อ 7, 14 และ 15 เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมนั้นๆ ของนักแสดง หรือ นักกีฬาได้กระทำขึ้น

 

3.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 ของข้อนี้ จะไม่ใช้บังคับกับเงินได้ที่ได้รับจากกิจกรรมซึ่งกระทำ โดยนักแสดงหรือนักกีฬาในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือกิจกรรมซึ่งจัดโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีก รัฐหนึ่ง ถ้าการมาเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐที่กล่าวถึงรัฐแรก หรือวิสาหกิจนั้นแล้วแต่กรณี ได้รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่จากกองทุนาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรตามกฎหมายของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 18

เงินบำนาญ

 

1.             ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของวรรค 2 ของข้อ 19 เงินบำนาญและค่าตอบแทนอื่นที่คล้ายคลึง กันที่จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งเพื่อการทำงานในอดีต จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

2.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 เงินบำนาญหรือเงินได้อื่นที่จ่ายตามโครงการสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

 

ข้อ 19

งานรัฐบาล

 

1.             (ก)             ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง
                                  หรือองค์การ บริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น ให้แก่บุคคล
                                  ธรรมดาเนื่องจากการบริการ ที่ให้แก่รัฐหรือองค์การบริหารนั้น 
                                  จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                (ข)             อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีก
                                  รัฐหนึ่ง ถ้าหาก ได้มีการให้บริการนั้นในอีกรัฐหนึ่งนั้น และบุคคล
                                  ธรรมดาผู้นั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นผู้ซึ่ง

                                   (1)             เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                                   (2)             มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นเพียงเพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้บริการนั้น

 

2.             (ก)            เงินบำนาญใดๆที่จ่ายโดยหรือจ่ายจากกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญา
                                  รัฐหนึ่ง หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น ให้แก่
                                  บุคคลธรรมดาเนื่องจากการบริการ ที่ให้แก่รัฐหรือองค์การบริหารนั้น 
                                  จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                 (ข)             อย่างไรก็ตาม เงินบำนาญนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญา
                                   อีกรัฐหนึ่ง ถ้าบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่และเป็นคนชาติของรัฐนั้น

 

3.             บทบัญญัติของข้อ 15, 16 และ 18 จะใช้บังคับกับค่าตอบแทนและเงินบำนาญเนื่องจาก การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น

 

 

ข้อ 20

นักศึกษา

 

                บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งเป็นหรือในเวลาก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐ ผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และการไปเยือนรัฐแรกนั้นก็เพียงเพื่อประสงค์ที่จะ

 

             (ก)             เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่ยอมรับ หรือ

 

             (ข)             เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพหรือการค้า หรือ

 

             (ค)             ศึกษาหรือทำการค้นคว้าวิจัยโดยเป็นผู้รับทุน เงินอุดหนุนหรือรางวัล
                               จากองค์การรัฐบาล การศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดี
                               หรือการศึกษา จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกที่เก็บจาก

 

                                 (1)             เงินที่ส่งจากต่างประเทศ เพื่อความมุ่งประสงค์ใน
                                                   การครองชีพ การศึกษา การเล่าเรียน การค้นคว้า
                                                   วิจัยหรือการฝึกอบรมของผู้นั้นเอง

 

                                 (2)             ทุน เงินอุดหนุนหรือเงินรางวัล และ

 

                                 (3)             เงินได้จากการให้บริการส่วนบุคคลในรัฐนั้น โดยมี
                                                   เงื่อนไขว่า เงินได้นั้นเป็นรายได้ ที่จำเป็นและสมควร
                                                   ในการครองชีพและการศึกษา

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011