เมนูปิด

วิธียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

1. ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     1.1 เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 

     1.2 คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” และคลิกหัวข้อ “ยื่นแบบ” แล้วคลิกเลือก “คำขอเข้าทดสอบ (บภ.01)”                                   

     1.3 บันทึกชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของท่าน แล้วคลิก “ตกลง”

     1.4 หน้าจอจะแสดง “ข้อตกลงในการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงดังกล่าวแล้วให้คลิก “ตกลง” 

     1.5 หน้าจอจะแสดงแบบ บภ.01 ดังนี้

           1.5.1 กรณีเป็นผู้สมัครรายเก่า หน้าจอจะแสดงข้อมูลเดิมที่ท่านเคยสมัครไว้แล้ว ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการได้                                                                              

           1.5.2 กรณีเป็นผู้สมัครรายใหม่ ให้บันทึกข้อมูลในหน้าจอแบบ บภ.01 ให้ถูกต้องครบถ้วน

     1.6 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ตกลง” หน้าจอจะปรากฏแบบ บภ.01 ตามที่ท่านได้บันทึกข้อมูลไว้ เพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง 

           1.6.1 กรณีถูกต้อง ให้คลิก  “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ 

           1.6.2 กรณีต้องการแก้ไขรายการข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้คลิก “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปแก้ไขรายการข้อมูลให้ถูกต้องก่อน เมื่อตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าถูกต้อง ให้คลิก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ

     1.7 หน้าจอจะปรากฏข้อความ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามแบบคำขอเข้าทดสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” ให้คลิก “OK” 

     1.8 หน้าจอจะปรากฏ “ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารใน ระบบ Teller Payment” ให้ท่านสั่งพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ และนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ

             

2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบ

     เมื่อทำรายการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ (บภ.01) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารในระบบ Teller Payment ที่ออกจากระบบการยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ นำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ ซึ่งท่านจะได้รับสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการจากธนาคารเป็นหลักฐาน

 

3. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

     ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูแบบคำขอเข้าทดสอบ(บภ.01)  ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ ใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาที่ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสั่งพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียม 3 วันทำการ ดังนี้

     3.1 เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th 

     3.2 คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี” และคลิกหัวข้อ  “ยื่นแบบ” แล้วคลิกเลือก "สถานะการยื่นแบบฯ/พิมพ์ใบเสร็จ”

     3.3 บันทึกชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของท่าน แล้วคลิก “ตกลง”

     3.4 หน้าจอจะปรากฏสถานะการยื่นแบบฯ ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์แบบ บภ.01 ใบชำระค่าธรรมเนียมฯ หรือใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาฯ ได้ในหน้าจอนี้

 

4. หลักฐานที่ต้องนำส่ง

     4.1 ผู้ขอเข้ารับการทดสอบที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศ ไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ  ต่อกรมสรรพากรจนกว่าจะผ่านการทดสอบครบ 3 วิชา และเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

     4.2 ผู้ขอเข้ารับการทดสอบที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้ารับการทดสอบครั้งแรกจะต้องนำส่งภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 3 ชุด ดังต่อไปนี้

           4.2.1 ปริญญาบัตร

           4.2.2 ใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) ตลอดหลักสูตร

           4.2.3 คู่มือการศึกษาตามหลักสูตรในปีที่เข้าศึกษา

เอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอเข้ารับการทดสอบต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับลงในเอกสารข้างต้น บรรจุซองจดหมาย วงเล็บมุมซองว่า “ยื่นคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” และนำส่งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ โดยกรมสรรพากรจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ และส่งไปยัง

 

 

    สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร    

เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

หมายเหตุ 

          1. ผู้ยื่นแบบคำขอเข้าทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะสามารถเข้าระบบ เพื่อยื่นแบบคำขอฯ ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น ก่อนการคลิก “ตกลง” ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วน 

          2. กรณีต้องการขอแก้ไขชื่อ  ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนที่ได้บันทึกไว้แล้วตาม แบบ บภ.01 ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยแบบ บภ.03 ทางอินเทอร์เน็ต ก่อนวันเข้าทดสอบ

          3. หากท่านมีปัญหาในการสมัคร ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8188  ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

 

 

******************************

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021