เมนูปิด

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 23 (1/2554) 

 

1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือระบุอยู่ไปในวันทดสอบทุกครั้งหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเลขประจำตัวประชาชนในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการยื่นแบบ บภ.01 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

2. ห้ามนำเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบในวิชานั้นเข้าห้องสอบเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการทดสอบ และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในครั้งที่ทุจริต และถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

3. ห้ามนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ สมุดคำตอบ และเอกสารอื่นใด หรือคัดลอกแบบทดสอบ ออกจากห้องสอบ รวมถึง ห้ามเปิดสัญญาณเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ (ให้นำไว้ใต้ที่นั่งสอบ) หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการทดสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบในครั้งที่ฝ่าฝืน และจะถูกตัดสิทธิในการเข้าทดสอบเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้

4. การแต่งกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

     (1) ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น หรือส้นสูง                                                 

     (2) ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น

5. การเดินทางถึงสถานที่ทดสอบ

     (1) ผู้เข้ารับการทดสอบควรไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเวลาทดสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

     (2) ผู้เข้ารับการทดสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มทดสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบในวิชานั้น

     (3) เมื่อไปถึงสถานที่ทดสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่กองกลางประจำอาคาร และผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ที่หน้าห้องสอบว่าสอบที่ห้องใด ชั้นใด ตึกใด  ถ้าไปผิดสถานที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

6. ห้ามนำเครื่องคำนวณเลขที่มีขีดความสามารถเกินกว่าการคำนวณเลขเข้าห้องสอบ (อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณเลขที่มีขีดความสามารถในการบวก ลบ คูณ หาร  ถอดรูท และคิดเปอร์เซ็นต์เท่านั้น)   

7. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบ ให้ติดต่อกองกลางประจำอาคารทดสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

8.  อุปกรณ์การสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องจัดเตรียมดินสอดำ 2Bขึ้นไป ยางลบ ปากกาหมึกสีน้ำเงิน และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบ  มาให้พร้อม  

9. เมื่อเข้านั่งในห้องสอบและก่อนลงมือทำข้อสอบ

     (1) วางบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบนโต๊ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

     (2) กรอกรายละเอียดในกระดาษคำตอบปรนัย และปกสมุดคำตอบตามที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

          - กระดาษคำตอบปรนัย ให้กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือดินสอ และใช้ดินสอดำ 2Bขึ้นไป ระบายในวงกลมของเลขประจำตัวสอบ แถว ที่นั่งสอบ รหัสแบบทดสอบ โดยเริ่มจากช่องซ้ายสุดของกระดาษคำตอบ

          - สมุดคำตอบอัตนัย ให้กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดไว้บนปกสมุดคำตอบด้านซ้ายมือด้วย ปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น และห้ามเขียนคำตอบบนปกสมุด

          - หากไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น จะไม่ตรวจคำตอบ

     (3) ลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการทดสอบในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการทดสอบที่เจ้าหน้าที่กำหนด

10.  การทำข้อสอบ

     (1) ข้อสอบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2Bขึ้นไป

     (2) ข้อสอบอัตนัย ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนดด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินเท่านั้น กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป และห้ามดึงกระดาษคำตอบออกจากสมุดคำตอบ

     (3) ห้ามเขียนชื่อ นามสกุล หรือลงลายมือชื่อ หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในสมุดคำตอบ “เว้นแต่ที่กำหนดไว้ให้” และในกรณีที่มีการขีดฆ่าห้ามลงลายมือชื่อกำกับ

     (4) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (2) - (3) กรรมการจะไม่ตรวจคำตอบ              

11. การส่งกระดาษคำตอบและสมุดคำตอบ

     (1) ยกมือให้สัญญาณเพื่อส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบ แบบทดสอบ และแบบแจ้งการปฏิบัติในการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้แก่เจ้าหน้าที่ และรออยู่ที่โต๊ะจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งลงลายมือชื่อส่งเอกสารก่อนออกจากห้องสอบ

     (2) เมื่อหมดเวลา และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดเขียนคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

 

 

 

 

 หมายเหตุ  ให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่แจ้งต่อกรมสรรพากรให้ถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ยี่นคำร้องขอแก้ไขตาม แบบ บภ.03 ทางอินเทอร์เน็ต หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ โทร. 0-2272-8188 ในวันและเวลาราชการก่อนวันเข้าทดสอบ

 

 

 

 

 ******************************

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021