เมนูปิด

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 53

               อธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.02) ครั้งที่ 53 (2/2565) จำนวน 105 ราย เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทางราชการ จึงขอให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 53 (2/2565) โปรดเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 53" ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. และเมื่อสิ้นสุดการอบรมปฐมนิเทศท่านสามารถมารับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อที่ใช้สำหรับการรับรองงบการเงินของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก ได้ที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ 

               ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > กระดานถาม - ตอบ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8188

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษา

 

        

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-11-2022