เมนูปิด

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๒

               อธิบดีกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๒) ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๖๕) จำนวน ๑๐๖ ราย เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทางราชการ จึงขอให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๒ (๑/๒๕๖๕) โปรดเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๕๒" ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และเมื่อสิ้นสุดการอบรมปฐมนิเทศท่านสามารถมารับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร พร้อมให้ตัวอย่างลายมือชื่อที่ใช้สำหรับการรับรองงบการเงินของห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก ได้ที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น ๑๗ อาคารกรมสรรพากร เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ 

               ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th > ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > กระดานถาม - ตอบ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๘๑๘๘

        

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-06-2022