เมนูปิด
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2547 (ผลจัดเก็บรายเดือน) 
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน   
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
ยอดรวม
772,236.412
608,000.000
164,236.412
27.01
627,682.485
144,553.927
23.03
  ตุลาคม
45,829.576
35,393.594
10,435.982
29.49
37,457.958
8,371.618
22.35
  พฤศจิกายน
46,033.535
38,668.241
7,365.294
19.05
40,107.295
5,926.240
14.78
  ธันวาคม
49,824.836
36,769.287
13,055.549
35.51
37,788.000
12,036.836
31.85
  มกราคม
53,222.933
43,251.609
9,971.324
23.05
45,051.105
8,171.828
18.14
  กุมภาพันธ์
51,368.986
42,372.382
8,996.604
21.23
43,021.042
8,347.944
19.40
  มีนาคม
55,556.720
46,945.961
8,610.759
18.34
47,024.746
8,531.974
18.14
  เมษายน
54,763.617
44,044.889
10,718.728
24.34
45,320.565
9,443.052
20.84
  พฤษภาคม
141,494.243
104,565.405
36,928.838
35.32
94,809.778
46,684.465
49.24
  มิถุนายน
49,552.394
40,717.967
8,834.427
21.70
55,793.738
(6,241.344)
(11.19)
  กรกฎาคม
50,675.726
42,763.706
7,912.020
18.50
42,528.572
8,147.154
9.16
  สิงหาคม
121,999.802
90,929.899
31,069.903
34.17
 78,106.745
43,893.057
56.20
  กันยายน
51,914.044
 41,577.060
10,336.984
24.86
60,672.941
(8758.90)
(14.44)

Last Update : October 18,2004

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018