เมนูปิด

รายชื่อองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร

รหัสองค์กรองค์กรวิชาชีพบัญชีหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารWebsiteหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
1-0001มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์โทรศัพท์ 0-3839-3561-2www.ex-mba.buu.ac.th/  
1-0002มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโทรศัพท์ 0-2244-5780
โทรสาร 0-2243-9142
  
1-0003มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตภาคใต้
โทรศัพท์ 0-7432-3504-6 ต่อ 1208
โทรสาร 0-7432-4245
  
1-0004มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 ต่อ 418, 432
โทรสาร 0-3835-2381
  
1-0005มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2695 การเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ปี 2563 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า รายได้ สำหรับ NPAEs และ PAEs
1-0006มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์ 08-1939-3644  
1-0007มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายโทรศัพท์ 053-776-000 ต่อ 1921, 1922http://accounting.crru.ac.thเทคนิคในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนำเสนอรายงานและข้อมูลทางการเงินแบบเชิงลึก ประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรสำหรับธุรกิจ สิทธิประโยชน์และมาตรการโควิด
2-0001มหาวิทยาลัยเกริกโทรศัพท์ 0-2973-6736
โทรสาร 0-2973-6742
www.krirk.ac.th 
2-0002มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะบัญชี)โทรศัพท์ 0-2350-3500
โทรสาร 0-2249-6274, 0-2240-1516
www.bu.ac.thUpdate ภาษีอากรปี 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานสอบบัญชี ปี 2562-2563
2-0003สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 616-618
โทรสาร 0-2591-0628
www.dpu.ac.th/ipad Update ภาษีและมาตรฐานการบัญชีปี 2561 - 2562
2-0004มหาวิทยาลัยภาคกลางโทรศัพท์ 0-5622-3578-9 ต่อ 139
โทรสาร 0-5622-1690
www.pku.ac.th  
2-0005วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คณะนิติศาสตร์โทรศัพท์ 0-4324-6536-8www.cas.ac.th 
2-0006มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชีโทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 112
โทรสาร 0-2457-3982
www.siam.edu 
2-0007มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(จังหวัดนครปฐม)
โทรศัพท์ 0-3422-9480-7 ต่อ 2226,2234
โทรสาร 0-3422-9499
www.christian.ac.thการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายภาษีอากร สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในยุคดิจิทัล
2-0008มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะบัญชี)โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2374
โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2375
www.spu.ac.th 
2-0009มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะบัญชี)โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1227
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ1213
www.rsu.ac.thการอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี 2561
2-0010มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโทรศัพท์ 0-2697-6000www.utcc.ac.th 
2-0011มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1440 ,1514
โทรสาร 0-2312-6409
www.hcu.ac.th 
2-0012มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียโทรศัพท์ 0-2577-1028-31 ต่อ 319
โทรสาร 0-2577-1028-31 ต่อ 319
  
3-0001บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัดโทรศัพท์ 0-2555-0700
โทรสาร 0-2555-0622
www.dst.co.th 
3-0002บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัดโทรศัพท์ 0-2555-0700
โทรสาร 0-2555-0622
www.dst.co.thมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี พร้อม Update กฎหมายภาษีอากรในปี 2562 ที่สำคัญและกระทบธุรกิจ
3-0003บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัดโทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 2101-2
โทรสาร 0-2439-4616-7
www.ar.co.th/arac 
3-0004บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาแท็กซ์ รีเสิร์ช จำกัดโทรศัพท์ 0-2643-9898 ต่อ 120-124
โทรสาร 0-2643-1738
www.tax-thai.com 
3-0005บริษัท ดี บี เอ็ม ที จำกัด (สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร)โทรศัพท์ 0-2860-6434-7
โทรสาร 0-2438-3968
www.dbmt.co.th/ 
3-0006บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดโทรศัพท์/โทรสาร 0-2731-2544-8  
3-0007บริษัท พี ซี จี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดโทรศัพท์ 0-5324-0027
โทรสาร 0-5326-5141 ,0-5324-7994
www.pcgsmart.com 
3-0008บริษัท คอนเฟอเรนช์ แอนด์ เซมินาร์ โพรเฟสชันนัล จำกัดโทรศัพท์ 0-2266-6116
โทรสาร 0-2237-9966-7
www.csp-th.com 
3-0009หจก.บิซิเนส รีเสิร์ช เซ็นเตอร์โทรศัพท์ 0-2552-4411www.brcthailand.com 
3-0010บริษัท ชาร์เตอร์แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัดโทรศัพท์ 0-2746-1450-1
โทรสาร 0-2398-2824
  
3-0011บริษัท คัสเม่ จำกัดโทรศัพท์ 0-3887-2046  
3-0012บริษัท โปรเกรส คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 0-2523-7052-3
โทรสาร 0-2523-7053
  
3-0013โรงเรียนภาษีโทรศัพท์ 0-2643-9898 ต่อ 120-124
โทรสาร 0-2643-1738
  
3-0014บริษัท เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จำกัดโทรศัพท์ 0-2690-3086
โทรสาร 0-2690-3087
www.scbaccount.com 
3-0015บริษัท แพลน แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 0-2980-4664 ,08-1815-7233
โทรสาร 0-2980-4795
www.planandtraining.com 
3-0016บริษัท อินไวท์ เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 08-1898-9601
โทรสาร 0-7426-1585
 Update บัญชีภาษีอากร ปี 2564
3-0017บริษัท อลิอันซ์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัดโทรศัพท์ 0-2934-4421
โทรสาร 0-2934-4421
www.alliancegroups.net 
3-0018บริษัท บีดีโอ คอนซัลแตนท์ส จำกัดโทรศัพท์ 0-2261-1251-4,0-2661-9510-3
โทรสาร 0-2261-1255
www.bdo-thai.com 
3-0019บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัดโทรศัพท์ 0-3425-8210 ,0-3425-8250
โทรสาร 0-3424-4149
 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและมาตรฐานการบัญชี เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่ 
3-0020บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดโทรศัพท์ 0-2634-2484-6
โทรสาร 0-2634-2668
  
3-0021บริษัท ซีแอล คอนคลูดิ้ง แอสโซซิเอทส์ จำกัดโทรศัพท์ 0-2949-5815
โทรสาร 0-2121-1218
  
3-0022บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัดโทรศัพท์ 0-2248-8457-8www.ssessions.com 
3-0023บริษัท ภูรีภาค จำกัดโทรศัพท์ 0-2944-0844 ,061-805-9559, 061-691-8289
โทรสาร 0-2944-0843
www.pureepark.comเรียนรู้ ฝึกหัด ปฏิบัติ พัฒนา ภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 2564
3-0024บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัดโทรศัพท์ 0-5324-1979
โทรสาร 0-5324-9910
 Update การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
3-0025บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จำกัดโทรศัพท์ 0-2379-7047 , 0-2731-9299
โทรสาร 0-27318857
www.spoorganizer.comUpdate กฎหมายภาษีอากร และบัญชี
3-0026บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัดโทรศัพท์ 0-28845999
โทรสาร 0-28845111
www.nycthailand.com 
3-0027บริษัท พีเอที เทรนนิ่งแอนด์บิสซิเนส จำกัดโทรศัพท์ 081-7331051 ,087-9368877
โทรสาร 0-2372-0388
www.taxthai.comขจัดความเสี่ยงในการบัญชีและภาษีอากรสำหรับนิติบุคคลด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วน
3-0028บริษัท สอบบัญชีจันทร์สุวรรณ จำกัดโทรศัพท์ 0-2971-4550-1
โทรสาร 0-2521-4817
  
3-0029บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 0-2509-1055
โทรสาร 0-2509-1056
www.home-cpd.comเจาะลึกภาษีอากรใหม่และมาตรฐานการบัญชี
3-0030บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ ออดิท โปร จำกัดโทรศัพท์ 081-6160686 ,081-5705580www.tn-training.comUpdate การบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและร้านค้าออนไลน์
3-0031บริษัท เอ พลัส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัดโทรศัพท์ 0-7442-9977
โทรสาร 0-7442-9977
  
3-0032บริษัท รุ่งนภา กรุ๊ป จำกัดโทรศัพท์ 0-2433-5013, 086-3660579
081-3567258
  
3-0033บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดโทรศัพท์ 0-5201-4091, 094-738-1088
061-802-9119
www.atcthailand.comUpdate ภาษีอากร ปี 2564 และสรุป TFRS for NPAEs
3-0034บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดโทรศัพท์ 062-948-1929, 087-176-3181www.king-audit.comUpdate ภาษีอากรปี 2563-2564 และเจาะประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
3-0035บริษัท พัฒนา การอบรม จำกัดโทรศัพท์ 0-2379-7047, 098-829-9417
โทรสาร 0-2731-8857
www.patanakarnoprom.comก้าวทันภาษีอากรทั้งระบบและมาตรฐานการบัญชี
3-0036บริษัท มีเดีย แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัดโทรศัพท์ 0-5200-7855, 088-430-1757www.maccmthailand.comUpdate กฎหมายภาษีจากวิกฤตเศรษฐกิจ และผลกระทบทางบัญชีที่สำคัญ
3-0037บริษัท พียูเอ็ม 52 เทรนนิ่ง แท็กซ์ จำกัดโทรศัพท์ 090-197-4066 แนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อการจัดการที่ถูกต้อง
3-0038ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอ็มซีบีโทรศัพท์ 084-7534242, 091-8944422 ทบทวนและ Update การภาษีอากร การบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
3-0039บริษัท ริช แอคเคาน์ติ้ง จำกัดโทรศัพท์ 064-908-7412, 080-495-9106 การบัญชีและภาษีอากรของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องและครบถ้วน
3-0040บริษัท แฮปปี้ รีไทร์เม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัดโทรศัพท์ 038-010-654, 081-945-8426 เทคนิคในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนำเสนอรายงานและข้อมูลทางการเงินแบบเชิงลึก ประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรสำหรับธุรกิจ สิทธิประโยชน์และมาตรการโควิด
4-0001สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   
4-0002สมาคมนักภาษีอากรไทยโทรศัพท์ 0-2435-5623-4,0-2881-9721
โทรสาร 0-2881-9722,0-2881-9725
www.taca.or.th 
4-0003สรรพากรสาส์นโทรศัพท์ 0-2617-3239,0-2272-9558-9
โทรสาร 0-2272-9559 ต่อ12,13
  
4-0004สภาวิชาชีพบัญชีโทรศัพท์ 0-2685-2556
โทรสาร 0-2685-2512
www.fap.or.thUpdate ภาษีอากรและบัญชี ปี 2562
4-0005สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรโทรศัพท์ 086-337-0667www.taxauditor.or.thUpdate ภาษีอากรยุค Covid-19 และมาตรฐานบัญชี ปี 2564
4-0006สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโทรศัพท์ 081-564-4629  
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9170

ปรับปรุงล่าสุด: 06-09-2021