เมนูปิด

รายชื่อองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร

รหัสองค์กรองค์กรวิชาชีพบัญชีหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารWebsiteหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
1-0001มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์โทรศัพท์ 0-3839-3561-2www.ex-mba.buu.ac.th/  
1-0002มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโทรศัพท์ 0-2244-5780
โทรสาร 0-2243-9142
http://www.dusit.ac.th 
1-0003มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตภาคใต้
โทรศัพท์ 0-7432-3504-6 ต่อ 1208
โทรสาร 0-7432-4245
  
1-0004มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ 0-3835-2380-1 ต่อ 418, 432
โทรสาร 0-3835-2381
  
1-0005มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 2695 การเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ปี 2563 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า รายได้ สำหรับ NPAEs และ PAEs
1-0006มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์ 08-1936-9644  
1-0007มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายโทรศัพท์ 053-776-000 ต่อ 1921, 1922http://accounting.crru.ac.thอัพเดทกฎหมายใหม่ภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16
2-0001มหาวิทยาลัยเกริกโทรศัพท์ 0-2973-6736
โทรสาร 0-2973-6742
www.krirk.ac.th 
2-0002มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะบัญชี)โทรศัพท์ 0-2407-3888 ต่อ 2630
09-8257-0225,
08-9762-5445
https://bit.ly/BU-AccountingCenterสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วไป Update กฎหมายภาษีอากรใหม่ และแผนที่ภาษีอากร Tax issue Mapping เพื่อความถูกต้องครบถ้วนทางภาษี
2-0003สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 616-618
โทรสาร 0-2591-0628
www.dpu.ac.th/ipad Update กฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี ปี 2565
2-0004มหาวิทยาลัยภาคกลางโทรศัพท์ 0-5622-3578-9 ต่อ 139
โทรสาร 0-5622-1690
www.tuct.ac.th 
2-0005วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คณะนิติศาสตร์โทรศัพท์ 0-4324-6536-8www.cas.ac.th 
2-0006มหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาการบัญชีโทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 112
โทรสาร 0-2457-3982
www.siam.edu/en 
2-0007มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(จังหวัดนครปฐม)
โทรศัพท์ 0-3422-9480-7 ต่อ 2226,2234
โทรสาร 0-3422-9499
www.christian.ac.th 
2-0008มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะบัญชี)โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 2374
โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2375
www.spu.ac.th 
2-0009มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะบัญชี)โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1227
โทรสาร 0-2997-2200-30 ต่อ1213
www2.rsu.ac.th/home 
2-0010มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโทรศัพท์ 0-2697-6000www.utcc.ac.th 
2-0011มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1440 ,1514
โทรสาร 0-2312-6409
www.hcu.ac.th 
2-0012มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซียโทรศัพท์ 0-2577-1028-31 ต่อ 319
โทรสาร 0-2577-1028-31 ต่อ 319
https://www.eastern-asia.space/ 
3-0001บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัดโทรศัพท์ 0-2555-0700
โทรสาร 0-2555-0622
  
3-0002บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัดโทรศัพท์ 0-2555-0700
โทรสาร 0-2555-0622
www.dst.co.thUpdate 5 ภาษีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ สำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร และนักบัญชี
3-0003บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัดโทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ 2101-2
โทรสาร 0-2439-4616-7
  
3-0005บริษัท ดี บี เอ็ม ที จำกัด (สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร)โทรศัพท์ 0-2860-6434-7
โทรสาร 0-2438-3968
  
3-0006บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดโทรศัพท์/โทรสาร 0-2731-2544-8  
3-0008บริษัท คอนเฟอเรนช์ แอนด์ เซมินาร์ โพรเฟสชันนัล จำกัดโทรศัพท์ 0-2266-6116
โทรสาร 0-2237-9966-7
  
3-0011บริษัท คัสเม่ จำกัดโทรศัพท์ 0-3887-2046  
3-0012บริษัท โปรเกรส คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 0-2523-7052-3
โทรสาร 0-2523-7053
  
3-0013โรงเรียนภาษีโทรศัพท์ 0-2643-9898 ต่อ 120-124
โทรสาร 0-2643-1738
  
3-0014บริษัท เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จำกัดโทรศัพท์ 0-2690-3086
โทรสาร 0-2690-3087
  
3-0016บริษัท อินไวท์ เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 08-1898-9601
โทรสาร 0-7426-1585
 เจาะประเด็นบัญชีภาษี และกฎหมายใหม่
3-0017บริษัท 168 อลิอันซ์ออดิทติ้ง จำกัดโทรศัพท์ 0-2934-4421
โทรสาร 0-2934-4421
  
3-0018บริษัท อินโพคอนซัลแตนท์สเพลส จำกัดโทรศัพท์ 0-2261-1251-4,0-2661-9510-3
โทรสาร 0-2261-1255
  
3-0019บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัดโทรศัพท์ 0-3425-8210 ,0-3425-8250
โทรสาร 0-3424-4149
 มาตรฐานการบัญชีเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Update กฎหมายใหม่
3-0020บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดโทรศัพท์ 0-2634-2484-6
โทรสาร 0-2634-2668
  
3-0023บริษัท ภูรีภาค จำกัดโทรศัพท์ 0-2944-0844 , 061-691-8289
โทรสาร 0-2944-0843
 "รู้ให้ทัน" TFRS for PAEs และ NPAEs และ "ทำให้ถูก" ภาษีอากรฉบับทันเหตุการณ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
3-0024บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัดโทรศัพท์ 0-5324-1979
โทรสาร 0-5324-9910
 ภาษีสำหรับธุรกิจค้าขายบน Platform Online
3-0025บริษัท เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์ จำกัดโทรศัพท์ 0-2379-7047 , 0-2731-9299
โทรสาร 0-2731-8857
www.spoorganizer.comUpdate กฎหมายภาษีอากร และบัญชี
3-0026บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัดโทรศัพท์ 0-28845999
โทรสาร 0-28845111
www.nycthailand.com 
3-0027บริษัท พีเอที เทรนนิ่งแอนด์บิสซิเนส จำกัดโทรศัพท์ 081-7331051 ,096-924-4585
โทรสาร 0-2372-0388
www.taxthai.comธุรกิจก้าวไกลได้ดียิ่งขึ้นด้วยการมีความครบถ้วนและถูกต้องในทางบัญชีและภาษีอากร
3-0028บริษัท สอบบัญชีจันทร์สุวรรณ จำกัดโทรศัพท์ 0-2971-4550-1
โทรสาร 0-2521-4817
  
3-0029บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัดโทรศัพท์ 0-2509-1055
โทรสาร 0-2509-1056
www.home-cpd.comUpdate ภาษีอากรใหม่และการบัญชีอสังหาริมทรัพย์ สัญญาก่อสร้าง
3-0030บริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด์ ออดิท โปร จำกัดโทรศัพท์ 081-6160686 ,081-5705580www.tn-training.comUpdate ภาษีและวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3-0031บริษัท เอ พลัส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัดโทรศัพท์ 0-7442-9977
โทรสาร 0-7442-9977
  
3-0032บริษัท รุ่งนภา กรุ๊ป จำกัดโทรศัพท์ 0-2433-5013, 086-3660579
081-3567258
  
3-0033บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง แอนด์ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดโทรศัพท์ 0-5201-4091, 094-738-1088
061-802-9119
www.atcthailand.comเจาะลึก & Update ภาษีอากรและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ต้องจัดทำในปี 2565
3-0034บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดโทรศัพท์ 062-948-1929, 087-176-3181www.king-audit.comภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME และ TAS ฉบับที่ ๑๒ ภาษีเงินได้ และ TFRS ฉบับที่ ๑๕ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
3-0035บริษัท พัฒนา การอบรม จำกัดโทรศัพท์ 0-2379-7047, 098-829-9417
โทรสาร 0-2731-8857
www.patanakarnoprom.comการบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจทั่วไป
3-0036บริษัท มีเดีย แอคเค้าน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัดโทรศัพท์ 052-077-855, 095-453-7364, 083-263-6853, 095-147-5362www.maccmthailand.comก้าวทัน และ Update กฎหมายใหม่ กับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
3-0037บริษัท พียูเอ็ม 52 เทรนนิ่ง แท็กซ์ จำกัดโทรศัพท์ 090-197-4066 Update มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรสำหรับนักบัญชี
3-0038ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอ็มซีบีโทรศัพท์ 084-7534242, 091-8944422 ทบทวนและ Update การภาษีอากร การบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
3-0039บริษัท ริช แอคเคาน์ติ้ง จำกัดโทรศัพท์ 064-908-7412, 080-495-9106 การบัญชีและภาษีอากรของบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องและครบถ้วน
3-0040บริษัท แฮปปี้ รีไทร์เม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัดโทรศัพท์ 038-010-654, 081-945-8426 เทคนิคในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการนำเสนอรายงานและข้อมูลทางการเงินแบบเชิงลึก ประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรสำหรับธุรกิจ สิทธิประโยชน์และมาตรการโควิด
3-0041บริษัท ณ การบัญชีและภาษี จำกัดโทรศัพท์ 061-5469914 การบัญชีและภาษี ณ ปัจจุบันที่กระทบต่อธุรกิจ
3-0042บริษัท ฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี (ไทย) จำกัดโทรศัพท์ 092-459-2297, 02-227-0258 เรียนรู้และทำความเข้าใจในกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4-0002สมาคมนักภาษีอากรไทยโทรศัพท์ 0-2435-5623-4,0-2881-9721
โทรสาร 0-2881-9722,0-2881-9725
www.taca.or.th 
4-0003สรรพากรสาส์นโทรศัพท์ 0-2617-3239,0-2272-9558-9
โทรสาร 0-2272-9559 ต่อ12,13
  
4-0004สภาวิชาชีพบัญชีโทรศัพท์ 0-2685-2556
โทรสาร 0-2685-2512
www.fap.or.th 
4-0005สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 086-337-0667

โทรสาร 0-2945-3690

www.taxauditor.or.thUpdate ภาษีอากรและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน
4-0006สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโทรศัพท์ 081-564-4629  
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9170

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-11-2022